Är du som VD även den ofrivillige HR-chefen?

HR-TIPS

Är du som VD även den ofrivillige HR-chefen?

Som framgångsrik ledare anar vi att du arbetar du strategiskt, smart och lönsamt med HR -frågor i ditt bolag. Att inte göra det brukar nämligen visa sig vara både kostsamt, slitsamt och dyrt.

Men hur kan vi arbeta affärsdrivet och planera för en framtid som är i ständig förändring och framför allt, hur kan vi kompetensplanera för möta upp morgondagens förändringar och för de som ligger flera år framåt i tiden?

Genom att addera People & HR-strategier till era nuvarande verksamhetsmål skapar ni bättre förutsättningar för att både kunna planera för det ni vet, det ni vill ska ske och det ni kan påverka. Det hjälper er även att stå stadigare i tider av ovisshet.

People & HR-strategier, såsom processer med systemstöd och logistik, skapar förutsättningar för medarbetarna i din verksamhet att kunna rekrytera samt både behålla och utveckla kompetensen för framtiden i ditt bolag.

Vi har, genom våra kunders erfarenhet, insett att det kan vara svårt att prioritera vad som bäst stöttar verksamheten utifrån HR-perspektiv och vill därför dela med oss av några tips:

 

Prioriteringstips ur ett HR-perspektiv – Hur gör man?

1. Inventera era verksamhetsmål utifrån den kompetens som ni har idag och vilka ni behöver i framtiden. Låt GAP-analysen ligga till grund för er rekryteringsplan och kompetensutveckling.
 • Börja med att teckna upp din nuvarande organisation och vilka befattningar du har. Gå igenom befattningsbeskrivningarna och säkerställ att de är uppdaterade med den kompetens som behövs för att kunna göra jobbet som befattningen kräver.
 • Gå sedan vidare och teckna upp den organisation och kompetens som du tror att dina affärsmål kräver för att du ska nå dem. Skriv nya befattningsbeskrivningar eller uppdatera de du har.
 • Titta på vad som avviker ditt nuläge från ditt framtida läge, har du några gap?
 • Kanske behöver du kompetens som du i nuläget saknar? Eller kommer vissa roller att försvinna när ni ändrar riktning?
 • Definiera eventuella förändringar och gör en plan för vilka åtgärder som du behöver vidta för att ta dig till ditt nya läge (tex rekrytera, investera i kompetensutveckling och ledarutveckling, uppsägning eller nya arbetssätt). Du kan behöva ta bort någon/några roller för att finansiera rekrytering av ny kompetens om det inte går att kompetensutveckla.
2. Addera er kompetens med externa specialistkonsulter för nya projekt. Det skapar både effektivitet och långsiktig lönsamhet då förvaltandet och kommande utveckling kan genomföras i ett senare skede av era medarbetare inom organisationen.
 • Alternativet, att ta in extern konsult, kan vara att säkra HR teamet tillsammans med dina chefer, planera bemanning och frigöra andra resurser för projektstöd samt kvalitetssäkra om extern konsult är enda alternativet, ett bra underlag för beställning. Ett bra systemstöd kan även bidra positivt med andra förutsättningar i organisationen som HR & People strategier lagt grunden för.
3. Revidera er organisation, vem gör vad och hur görs det? Både omorganisation och förändringar kan påverka lönsamhetseffekten samt även påverka personalomsättningen, så inkludera detta i er HR & People-strategi.
 • Utgå från din nya organisationsskiss ( se vårt översta tips 1) som utgår från era framtida verksamhetsmål och addera med er vision.
 • Uppdatera era värderingar, kultur och ledarskapet. Vilka kompetenser och vilka önskade beteenden kommer att föra er till era uppsatta affärsmål och vilket ledarskap kommer det att kräva?
 • Ta ett steg tillbaka – Var har du din eventuella flaskhals?
 • Rita därefter om kartan för flöden och ansvar utifrån dina verksamhetsmål.
 • Upprätta en plan för arbete med värderingar, kultur och ledarskap så det präglar och konkretiserar era önskade beteenden i organisationen för medarbetare och ledare.
 • Om möjligt, addera med systemstöd för styrning, för att hjälpa anställda att formulera och nå sina karriärmål i linje med era verksamhetsmål där kultur och värderingar är inkluderade.
 • Är ledarskapet enligt visionen, är det både tryggt, tydligt och visionärt?
4. Gör det som ger effekt på era mål. Pausa det andra.
 • Det är stor risk att projekt sväller och att höga ambitioner tar över. Blir projekten alltför omfattande och tidskrävande ökar risken att de inte går att genomföra. Försök därför att skala ner och prioritera i mindre delar för att behålla känsla av framåtdrift och ständig förbättring och ett konkret stöd för detta är OKR.

Vill du veta mer om HR & People-strategier eller om OKR som metod?

Kontakta oss

Dela inlägget


Anställningsavtal enligt nya LAS

ANSTÄLLNINGSAVTAL

Har ni uppdaterade mallar för anställningsavtal?

År 2022 var ett händelserikt år när det kommer till lagändringar som påverkar arbetsgivare då lagen om anställningsskydd (LAS) uppdaterades, bland annat genom:

 • anställningsformen “allmän visstid” ersattes med “särskild visstid”
 • en utökad möjlighet till undantag från turordningsreglerna infördes
 • anställning upphör vid tvister om ogiltigförklaring
 • vissa turordningsregler införs vid ”hyvling”

En förändring som trädde i kraft redan den 29 juni 2022 är arbetsgivarens ökade skyldighet att ge skriftlig information om anställningsvillkor när en anställning inleds samt att informationen ska delges snabbare.

Som arbetsgivare är det därför viktigt att se över sina mallar för anställningsavtal och säkerställa att de är anpassade till de nya reglerna i LAS.

Har du anställningsavtal som behöver granskas eller saknar du nya mallar?

Hör av dig till oss på PeopleProvide så hjälper vi till att kvalitetssäkra dina mallar, upprätta nya eller diskutera andra förändringar som påverkar er verksamhet.

Kontakta oss

Behöver ni hjälp med att genomföra en lönekartläggning?

Med hjälp av information från DO har vi sammanställt en steg-för-steg instruktion för hur man genomför en lönekartläggning, vilka regler som gäller och hur man kan analysera löneskillnader.  Kontakta oss för att beställa manualen kostnadsfritt.

Även om det finns kompetens i bolagen, så kan det vara en bra idé att ta in extern konsulthjälp som automatiskt blir mer objektiv och även en aktuell benchmark hur andra framgångsrika bolag genomför sina lönekartläggningar. Kontakta oss för konsulthjälp.

Ladda ner våra tips för en lyckad lönekartläggning

Dela inlägget


4 steg för att hitta hållbarhetschefen alla drömmer om

PEOPLEPROVIDE I CHEF

4 steg för att hitta hållbarhetschefen alla drömmer om

Vad har smarta företagsledare gemensamt? Jo, de inser att HR och hållbarhet går hand i hand och att det gäller att rekrytera rätt hållbarhetschef nu för att leva upp till de nya EU-reglerna. Här är tipsen för att lyckas.

Har du också märkt att hållbarhetschefens roll blivit allt viktigare, samtidigt som det är svårt att matcha rätt person för uppdraget vare sig det handlar om extern eller intern rekrytering?

Anna Möller är grundare av och vd för kompetensföretaget PeopleProvide, specialister på hållbar och affärsdriven HR. Hon lyfter fram det nya EU-direktivet om företagens hållbarhetsrapportering som ett avgörande skäl till att efterfrågan på affärsdrivna hållbarhetschefer har skjutit i höjden.

Direktivet innebär bland annat skärpta krav för stora företag och noterade små och medelstora företag att rapportera om hållbarhetsfrågor som miljörättigheter, sociala rättigheter, mänskliga rättigheter och styrningsfaktorer. Det träder i full kraft 2028, men för att kunna leva upp till kraven behöver företagen ta tag i frågan redan nu. Även onoterade små och medelstora påverkas. För de allra största företagen börjar de nya reglerna gälla 2024.

”Som en effekt av direktivet ställer många företag höga hållbarhetskrav på sina leverantörer, det blir som en kedjereaktion. Även leverantörerna behöver alltså förhålla sig till hållbarhetsprinciperna – även om de är onoterade. Därav har behovet av kompetens och kvalificerade hållbarhetschefer blivit större än det har varit”, säger Anna Möller.

Hon poängterar att en betydande del av hållbarhetsarbetet är nära förknippat med företagets HR-processer och att det blir allt vanligare att HR-chefen i små och medelstora bolag även får rollen som hållbarhetschef eller ansvaret för hållbarhetsfrågan.

”EU-direktivet tar avstamp i FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling och innefattar även mångfald och anständiga arbetsvillkor, vilket ligger under HR. Då blir det naturligt för den som är vd på ett mellanstort bolag att delegera hållbarhetsfrågan till HR”, säger hon.

Här kör många företag fast. Hur hitta någon som både är expert på HR och hållbarhet?

”Det gäller att säkra det fåtal kandidater som är i omlopp, det har blivit en jättestor efterfrågan på dem”, säger Anna Möller.

Hennes kollega, Roger Österman, senior rekryteringskonsult på PeopleProvide, instämmer och säger att synen på hållbarhet är avgörande för om ett företag ska lyckas inom detta område eller inte.

”I vissa organisationer är hållbarhetsfrågan ett tvång, man jobbar med den för att man måste och inte för att den är affärsrelevant. Då är det lätt att frågan hamnar under någon position som egentligen inte vill ha den eller som saknar förmågan. Andra företag ser den strategiska nyttan, man förstår att den är varumärkesbyggande och når på så sätt mycket längre”, säger han.

Roger Österman rekommenderar de företag som planerar att rekrytera en hållbarhetschef att ta hjälp av en expert.

”På PeopleProvide har vi skaffat spjutspetskompetens inom affärsdriven hållbarhet och hållbarhetsredovisning, så att vi med kraft kan hjälpa våra kunder att rekrytera rätt person.”

4 smarta steg för att hitta rätt hållbarhetschef

 1. Bestäm synsätt. Vill ni ta chansen att verkligen inkludera hållbarheten i hela er verksamhet, eller är ni endast i den första fasen, att göra det som krävs? Ska hållbarhet vara en del av HR eller ligga separat? Dessa frågor behöver ni ha svar på innan ni går vidare.
 2. Håll en workshop. Här kartlägger ni vad rollen innebär och hur ni på bästa sätt gör den verksamhetsnyttig.
 3. Ta ett steg i taget, men börja redan nu. Alla organisationer kommer att påverkas av EU:s hållbarhetsdirektiv, direkt eller indirekt.
 4. Ta hjälp av en expert. PeopleProvide är specialister på att rekrytera affärsdrivna HR- och hållbarhetschefer.


Behöver ni rekrytera en hållbarhetschef eller annan HR-kompetens?

Vi erbjuder konsultlösningar, HR Rekrytering och HR Business Support för affärsdriven och hållbar HR.

Kontakta oss

Dela inlägget