Rubrik anpassad för mobil

Kan en befattningsbeskrivning vara affärskritisk?

Tydliga befattningsbeskrivningar kopplade till den aktuella organisationsstrukturen, kan vara av högsta vikt för bolag som står inför en transformation såsom omorganisation eller avveckling.

Det är något som VD och HR-chefer ofta brukar vara medvetna om, men vi vill även lyfta och påminna om vilka fler positiva och strategiska effekter det ger organisationer att ha dessa på plats

Har ni affärskritiska befattningsbeskrivningar på plats?

Som ledare för ett bolag med eller utan en HR-funktion, ligger nu befattningsbeskrivningarna som grund för de strategiska kompetensbehoven och för att planera för kompetensutvecklingen. De skapar en tydlighet för ansvaret och hjälper chef och medarbetare att identifiera utveckling och nästa steg för medarbetaren.

Organisationsstruktur skapar förutsättningar för att nå verksamhetsmålen, som en bas för de flöden, processer och aktuella roller med ansvar och befogenheter, som finns i bolaget.

Effekter för organisationens operativa verksamhet;

Direkt effekt

  • För produktiviteten i bolaget. Tydliga instruktioner och beskrivningar förbättrar arbetsflödet, genom att varje person vet vad deras uppgifter är och vem de ska rapportera till.

Indirekt effekt

  • För samarbetet, genom att det hjälper till att se till att rätt personer finns på rätt plats för att möta organisationens behov och mål och underlättar kommunikationsflöden.
  • Skapar förutsättningar för en transparant grund för lönesättning då medarbetarens prestationer och bidrag kan erkännas och belönas på ett rättvist sätt.

Effekter för organisationens mål för verksamheten;

Direkt effekt

  • Befattningsbeskrivningar kan stötta dig som chef/ledare vid uppföljningar av dina medarbetare. Uppnår medarbetaren det som framgår i befattningsbeskrivningen eller behövs utbildningsinsatser, eller andra insatser för att målen ska uppnås?

Indirekt effekt

  • De säkerställer att rätt kompetenser finns på rätt plats för att möta organisationens behov och mål och är därmed underlag för kompetensbehov i form av nyrekryteringar, konsultinsatser eller utbildningsbehov.
  • De förtydligar interna karriärvägar som finns inom bolaget samt vilka färdigheter och kompetenser som krävs.
  • De kan användas som en summering av prestandaöversyn och ger en återkoppling för varje medarbetare i relation till befattningsbeskrivningen.

Effekter för organisationens strategier och verksamhetsmål;

De främsta positiva effekterna kan vara strategiska för verksamheten.

Direkt effekt

  • För den strategiska kompetensförsörjning som verksamheten behöver för att uppnå satta affärsmål.
  • Inför en omorganisation som förenklar och förtydligar den nuvarande organisationen, men framför allt, den kommande organisationen.

Indirekt effekt

  • Det blir en smidare förändringsresa, där medarbetarna får en större förståelse för en eventuell avveckling, genom tydligheten i allas roller och ansvar som är kopplat till den nya organisationsstrukturen.

“En befattningsbeskrivning kan vara affärskritisk för verksamheten och kan bli extra viktig att ha på plats under perioder av omorganisation och/eller avveckling för att säkerställa att processerna genomförs på ett smidigt, transparent och rättvist sätt.”

Genomförande

Är ni i behov av förbättrade flöden, tydligare uppföljningar eller behöver ni skapa en kommande ny organisation och därmed analysera er nuvarande, innan ni navigerar vidare till nästa steg?

Oavsett vilket, rekommenderar vi att granska era nuvarande befattningsbeskrivningar och därifrån utveckla de kompetenser och färdigheter som är mest affärskritiskt för er verksamhet. Dessutom är det extra viktigt under en period av omorganisation för att säkerställa att processerna genomförs på ett smidigt, transparant och rättvist sätt.

Second opinion

Vill ni att vi tar en second opinion på era befattningsbeskrivningar så gör vi gärna det i ett första teamsmöte.

Välkommen att kontakta oss

Dela inlägget

Vill du komma i kontakt med oss?