arbetsmiljo

Den 28 april uppmärksammar vi världsdagen för arbetsmiljö.

Temat för år 2023: en säker och hälsosam arbetsmiljö är en grundläggande princip och en rättighet på arbetet.

Systematiskt arbetsmiljöarbete eller SAM som förkortning, syftar till en strukturerad och kontinuerlig process för att säkerställa en god arbetsmiljö på arbetsplatser. Det är en metod för att identifiera, analysera och åtgärda risker och problem som kan påverka arbetstagarnas hälsa, säkerhet och välbefinnande

SAM i organisationen förebygger tillbud och olyckor samt skapar bättre förutsättningar för medarbetarnas psykiska och fysiska hälsa. Enligt lag ska alla arbetsgivare ha riskbedömning och handlingsplan skriftligt. Arbetsgivare med minst tio arbetstagare ska även ha arbetsmiljöpolicy, rutiner, fördelning av arbetsmiljöuppgifter och uppföljning av arbetsmiljöarbetet skriftligt.

Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM)

SAM-hjulet är en modell som används för att beskriva de olika stegen i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Alla delarna hänger ihop och varje del behövs. De återkommande aktiviteterna symboliserar att arbetsmiljöarbetet är en kontinuerlig process.

 

LADDA NER CHECKLISTA "SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE"

Styrande processer:

 • · Ta fram en policy
 • · Följ upp varje år

Stödjande processer:

 • · Samarbeta
 • · Skapa rutiner
 • · Fördela uppgifter
 • · Skaffa kunskap

Centrala Aktiviteter: (SAM-hjulet)

 • Undersök arbetsmiljön.
 • Utred ohälsa, olyckor och tillbud.
 • Bedöm om riskerna är allvarliga eller inte.
 • Åtgärda riskerna.
 • Skriv en handlingsplan.
 • Kontrollera åtgärderna

SAM - aktiviteter för bättre och säker arbetsmiljö

guide arbetsmiljo

1. Undersökning

Undersök arbetsmiljön – Vilka arbetsmiljörisker känner ni redan till i er verksamhet? Använd den kunskapen för att bestämma hur de fysiska, organisatoriska och sociala arbetsförhållandena ska undersökas. Exempel på undersökningsmetoder är medarbetarsamtal, enkät om arbetsklimat, skyddsrond och bullermätning.

Vad är en skyddsrond?

En skyddsrond är en systematisk och planerad inspektion av arbetsplatsen och dess arbetsmiljöförhållanden. Målet är att upptäcka och åtgärda eventuella risker, faror eller arbetsmiljöproblem för att skapa en säkrare och mer hälsosam arbetsmiljö.

Vem genomför skyddsronder?

Skyddsronder genomförs ofta av arbetsgivaren tillsammans med arbetstagare och deras representanter, såsom fackföreningar eller skyddsombud.

Vad undersöks under en skyddsrond?

Här är några exempel på vad som undersöks under en skyddsrond

 • Fysiska arbetsmiljöförhållanden: Till exempel ventilation, belysning, ergonomi, buller och vibrationer.
 • Kemiska och biologiska risker
 • Brand- och explosionsrisker
 • Maskiner och utrustning
 • Arbetsprocesser

Utred ohälsa, tillbud och olyckor – Utredning görs med syftet att det inte ska hända igen. Genom att rapportera tillbud kan ni få syn på tidigare okända risker och det ger större möjlighet att åtgärda riskerna innan någon blir sjuk eller skadas på grund av arbetet.

2. Riskbedömning

Gör en riskbedömning – Med undersökningarna som underlag går det att bedöma var det finns risker. Nästa steg är att bedöma hur allvarlig varje risk är. Riskbedömningar ska ni också göra inför att något ska förändras i verksamheten. Det kan vara till exempel omorganisationer eller ombyggnationer.

Ta del av vår checklista: att tänka på inför en omorganisation

3. Åtgärder

Genomför åtgärder – Åtgärder behöver genomföras på olika sätt beroende på vilken risk som har upptäckts. Det kan vara ändringar i organisationen, utbildning och nya skyddsanordningar och så vidare. I Arbetsmiljöverkets olika föreskrifter finns krav på vad som ska uppfyllas.

Ta fram en handlingsplan – Åtgärda risker direkt om det är möjligt, och skriv ned vad som gjorts. Om det inte går, gör en handlings[1]plan som beskriver vilka risker som finns, hur de ska åtgärdas, vem som ska göra det och när det ska vara klart.

4. Kontroll

Kontrollera genomförda åtgärder – Kontrollera alla typer av åtgärder som ni har genomfört så att de har fått önskad effekt. Om åtgärderna inte har hjälpt, eller om de har skapat nya risker, behöver ni göra en ny undersökning och besluta om nya åtgärder. Om de planerade åtgärderna inte är genomförda behöver ni fundera på varför de inte är det, och vilka risker det har inneburit. Ni behöver också uppdatera handlingsplanen. Värdera arbetsmiljöarbete.

 

KÄLLA: Arbetsmiljöverket

Behöver ni hjälp med arbetsmiljöfrågor eller behöver ni HR-kompetens?

Vi erbjuder konsultlösningar, HR Rekrytering och HR Business Support för affärsdriven och hållbar HR.

Kontakta oss
Publicerad 28 april 2023

Dela inlägget

Mobil version nedan

Systematiskt arbetsmiljöarbete

(SAM) - en guide för en säkrare arbetsplats

arbetsmiljo

Den 28 april uppmärksammar vi världsdagen för arbetsmiljö.

Temat för år 2023: en säker och hälsosam arbetsmiljö är en grundläggande princip och en rättighet på arbetet.

Systematiskt arbetsmiljöarbete eller SAM som förkortning, syftar till en strukturerad och kontinuerlig process för att säkerställa en god arbetsmiljö på arbetsplatser. Det är en metod för att identifiera, analysera och åtgärda risker och problem som kan påverka arbetstagarnas hälsa, säkerhet och välbefinnande

SAM i organisationen förebygger tillbud och olyckor samt skapar bättre förutsättningar för medarbetarnas psykiska och fysiska hälsa. Enligt lag ska alla arbetsgivare ha riskbedömning och handlingsplan skriftligt. Arbetsgivare med minst tio arbetstagare ska även ha arbetsmiljöpolicy, rutiner, fördelning av arbetsmiljöuppgifter och uppföljning av arbetsmiljöarbetet skriftligt.

Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM)

SAM-hjulet är en modell som används för att beskriva de olika stegen i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Alla delarna hänger ihop och varje del behövs. De återkommande aktiviteterna symboliserar att arbetsmiljöarbetet är en kontinuerlig process.

 

LADDA NER CHECKLISTA "SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE"

Styrande processer:

 • · Ta fram en policy
 • · Följ upp varje år

Stödjande processer:

 • · Samarbeta
 • · Skapa rutiner
 • · Fördela uppgifter
 • · Skaffa kunskap

Centrala Aktiviteter: (SAM-hjulet)

 • Undersök arbetsmiljön.
 • Utred ohälsa, olyckor och tillbud.
 • Bedöm om riskerna är allvarliga eller inte.
 • Åtgärda riskerna.
 • Skriv en handlingsplan.
 • Kontrollera åtgärderna

SAM - aktiviteter för bättre och säker arbetsmiljö

guide arbetsmiljo

1. Undersökning

Undersök arbetsmiljön – Vilka arbetsmiljörisker känner ni redan till i er verksamhet? Använd den kunskapen för att bestämma hur de fysiska, organisatoriska och sociala arbetsförhållandena ska undersökas. Exempel på undersökningsmetoder är medarbetarsamtal, enkät om arbetsklimat, skyddsrond och bullermätning.

Vad är en skyddsrond?

En skyddsrond är en systematisk och planerad inspektion av arbetsplatsen och dess arbetsmiljöförhållanden. Målet är att upptäcka och åtgärda eventuella risker, faror eller arbetsmiljöproblem för att skapa en säkrare och mer hälsosam arbetsmiljö.

Vem genomför skyddsronder?

Skyddsronder genomförs ofta av arbetsgivaren tillsammans med arbetstagare och deras representanter, såsom fackföreningar eller skyddsombud.

Vad undersöks under en skyddsrond?

Här är några exempel på vad som undersöks under en skyddsrond

 • Fysiska arbetsmiljöförhållanden: Till exempel ventilation, belysning, ergonomi, buller och vibrationer.
 • Kemiska och biologiska risker
 • Brand- och explosionsrisker
 • Maskiner och utrustning
 • Arbetsprocesser

Utred ohälsa, tillbud och olyckor – Utredning görs med syftet att det inte ska hända igen. Genom att rapportera tillbud kan ni få syn på tidigare okända risker och det ger större möjlighet att åtgärda riskerna innan någon blir sjuk eller skadas på grund av arbetet.

2. Riskbedömning

Gör en riskbedömning – Med undersökningarna som underlag går det att bedöma var det finns risker. Nästa steg är att bedöma hur allvarlig varje risk är. Riskbedömningar ska ni också göra inför att något ska förändras i verksamheten. Det kan vara till exempel omorganisationer eller ombyggnationer.

Ta del av vår checklista: att tänka på inför en omorganisation

3. Åtgärder

Genomför åtgärder – Åtgärder behöver genomföras på olika sätt beroende på vilken risk som har upptäckts. Det kan vara ändringar i organisationen, utbildning och nya skyddsanordningar och så vidare. I Arbetsmiljöverkets olika föreskrifter finns krav på vad som ska uppfyllas.

Ta fram en handlingsplan – Åtgärda risker direkt om det är möjligt, och skriv ned vad som gjorts. Om det inte går, gör en handlings[1]plan som beskriver vilka risker som finns, hur de ska åtgärdas, vem som ska göra det och när det ska vara klart.

4. Kontroll

Kontrollera genomförda åtgärder – Kontrollera alla typer av åtgärder som ni har genomfört så att de har fått önskad effekt. Om åtgärderna inte har hjälpt, eller om de har skapat nya risker, behöver ni göra en ny undersökning och besluta om nya åtgärder. Om de planerade åtgärderna inte är genomförda behöver ni fundera på varför de inte är det, och vilka risker det har inneburit. Ni behöver också uppdatera handlingsplanen. Värdera arbetsmiljöarbete.

 

KÄLLA: Arbetsmiljöverket

Styrande processer:

 • · Ta fram en policy
 • · Följ upp varje år

Stödjande processer:

 • · Samarbeta
 • · Skapa rutiner
 • · Fördela uppgifter
 • · Skaffa kunskap

Centrala Aktiviteter: (SAM-hjulet)

 • Undersök arbetsmiljön.
 • Utred ohälsa, olyckor och tillbud.
 • Bedöm om riskerna är allvarliga eller inte.
 • Åtgärda riskerna.
 • Skriv en handlingsplan.
 • Kontrollera åtgärderna

Vill du komma i kontakt med oss?