Visselblåsarlagen träder i kraft den 17 december för företag med 50 anställda eller fler

Visselblåsarlagen träder i kraft den 17 december för företag med fler än 49 anställda

Är ni fler än 49 anställda så omfattas ni av den nya visselblåsarlagen

Den 17 december 2023 träder visselblåsarlag i kraft, en lag som ger skydd mot hindrande åtgärder och repressalier för personer som rapporterar missförhållanden och oegentligheter av allmänintresse på en arbetsplats.  Är ni fler än 49 anställda så omfattas ni av visselblåsarlagen.  

Vad behöver du som arbetsgivare göra nu ?

Upprätta er visselblåsarpolicy med tydliga rutiner och säkra processer.

Intern rapporteringskanal – Lagen kräver att interna rapporteringskanaler upprättas, vara lättillgängliga för personer som omfattas samt kunna rapportera om eventuella missförhållanden i verksamheten.   

Behöriga personer – Varje bolag som omfattas ska utse behöriga personer eller enheter för att ta emot, utreda och återkoppla visselblåsningar i visselblåsarsystemet. Den person eller enhet som utses kan både vara anställd inom bolaget eller en extern part som anlitas för just det ändamålet men behöver vara oberoende och självständiga, vilket innebär att mandat att agera på egen hand krävs för den person eller enhet som utses.   

Skriftlig och muntlig rapportering – Den interna visselblåsarkanalen ska vara utformad på ett sådant sätt att det ska vara möjligt för visselblåsaren att både kunna rapportera skriftligt och muntligt. Muntlig rapportering ska även kunna ske genom ett fysiskt möte om så begärs av den som rapporterar.   

Dokumentation samt tydlig och lättillgänglig information – Verksamhetsutövaren behöver skriftligt dokumentera hela processen för rapportering och uppföljning. I lagen finns dessutom ett informationskrav som innefattar att tydligt och lättillgängligt tillhandahålla information om hur rapportering ska göras i såväl interna som externa kanaler. Även rättigheterna om meddelar- och anskaffarfrihet ska informeras om enligt lagen. Informationen kan förslagsvis lämnas i en visselblåsarpolicy. Primärt vad som bör finnas med i en sådan policy är:

Tänk på att du som verksamhetsutövare, inför inrättandet av visselblåsarfunktionen, behöver förhandla enligt 11 § MBL med de fackliga organisationer som ni har kollektivavtal med. Visselblåsarlagen ger även möjlighet att göra vissa avvikelser, avseende utformningen av de interna rapporteringskanalerna, genom kollektivavtal som slutits av central arbetstagarorganisation.

 Läs mer om visselblåsarlagen hos Arbetsmiljöverket

Är ni sent ute och behöver mer HR-resurser i arbetet med implementeringen av den interna visselblåsarfunktionen är ni varmt välkomna att kontakta oss så hjälper våra HR-konsulter gärna till i arbetet.   

Kontakta oss

Dela inlägget

Vill du komma i kontakt med oss?


Fyradagsvecka - anna möller

Fyradagarsvecka - är det dags snart?

Fyradagarsvecka - Är det dags snart?

Fyradagarsveckan bubblar i Europa & världen – kommer den att landa i Sverige?

cheftidningen_annamolller

Chefstidningen frågade sin Chefpanel, med bland annat vår VD Anna Möller.

I texten intervjuar Chefstidningen tre personer i sin Chefpanel angående 4-dagarsveckan. Här är ett kort löpande referat:

1. **Anna Möller, CEO PeopleProvide:**
– 4-dagarsveckan har redan implementerats i många svenska företag, särskilt med distansarbete.
– Arbetsgivare behöver vara tydligare om att minska arbetstimmar för att öka välmående.
– Föreslår att offentlig sektor kanske borde överväga en 32-timmarsvecka för att attrahera talanger.
– Trots initiala ökade kostnader kan det på lång sikt leda till lägre sjukfrånvaro och ökad medarbetarloyalitet.

2. **Tove Jarl, vd Axiom Insight, tillträdande vd för Ung Företagsamhet:**
– Tror att 4-dagarsveckan kan ge människor tid att förverkliga sina drömmar och skapa nya företag.
– Samhället är dock byggt för 40-timmars arbetsveckor, så strukturförändringar skulle krävas.
– 73 procent av Ung Företagsamhets alumni stödjer kortare arbetsveckor, vilket kan indikera en framtida trend.

3. **Lydia Engholm, CEO Skinome:**
– Sverige har en tradition av 40-timmars arbetsvecka, men synen på arbete förändras efter pandemin.
– Flexibilitet är viktigare än att stänga en dag i veckan; förespråkar möjligheten att arbeta var som helst.
– Tror att flexibla arbetsvillkor motiverar och positivt påverkar hela bolaget, inklusive lönsamheten.
– Föreslår att den flexibla synen på arbetstid bör reflekteras i kollektivavtal för att underlätta hanteringen av rättvisefrågor.

Länk till artikeln i Chefstidningen


Behöver ni HR-kompetens?

Vi erbjuder konsultlösningar, HR Rekrytering och HR Business Support för affärsdriven och hållbar HR.

Kontakta oss

Dela inlägget


PeopleProvide i Aftonbladets bilaga - Morgondagens Affärer

HR-specialisterna PeopleProvide drivs av att utmana den traditionella HR-expertisen, samtidigt som de vill förbättra strategierna för hållbar HR och göra den mer affärsdrivande.

Genom processinriktad rekrytering, specialiserade konsulter, löpande support och riktad kompetensutveckling förser PeopleProvide sina kunder med rätt förutsättningar för deras organisationers långsiktiga lönsamhet.

Inom de tjänsteområdena Interim & Projektkonsult, Search & Rekrytering samt HR Business Support verkar PeopleProvide för att genom enkla och engagerade processer leverera affärsdrivande, hållbar HR som påverkar bolagens lönsamhet. – Det finns inget annat bolag på marknaden i dag som är lika nischade inom HR som vi är, med den mångåriga kompetens och det starka nätverk som krävs för våra kunders unika behov, säger Anki Eckerman, marknadsansvarig på PeopleProvide. Vi sätter oss in i varje företags verksamhet för att snabbt kunna erbjuda rätt stöd med allt från HR- och rekryteringskonsulter till projekt- och expertkonsulter inom HR.

Kompetensutveckling, en konkurrensfördel

Med hållbara och affärsdrivna HR-initiativ arbetar PeopleProvide i linje med de tre P:na: Planet, People och Profit för att hjälpa deras kunder att uppnå sina mål, men även för att bidra till samhället i stort. – Kompetensutveckling och mångfald är hållbara
koncept, som direkt kan bidra till ökad lönsamhet för de företag som väljer att investera i dem, säger Anna Möller, grundare till- PeopleProvide. För det första finns det en rådande hållbarhetstrend bland dagens medvetna kunder, för det andra kan kompetensutveckling bland befintliga medarbetare stärka ett företags hela organisation. Genom att kartlägga vilken kompetens du är ute efter och vad dina kunder vill ha kan du investera i rätt kompetensutveckling baserad på potentialen hos individen.

Extern rekrytering är också ett alternativ för att få in ny kompetens och med dagens kandidatbrist blir det ofta mycket dyra tillsättningar. Ett direkt kostnadssparande exempel är att genom att anlita en specialiserad rekryteringskonsult, så ger det ofta en mycket hög avkastning  (ROI) efter endast några veckor.

– En av våra första och nuvarande kunder sa att de alltid kommer att outsourca sin organisations HR och att en HRchef alltid bör vara en konsult, eftersom att det garanterar ett självständigt och oberoende specialiststöd, säger Anna. Eller, som i större tyngre organisationer där våra HR-konsulter rationaliserar antalet HR-processer, för att fokusera på det mest affärsdrivna och hållbara, som gynnar våra kunder och deras medarbetare. En evigt aktuell investering PeopleProvide arbetar även internt med hållbarhet för att efterleva Planet, People, Profit-principen genomgående hela deras verksamhet. – Det kan gälla allt från att källsortera på kontoret och bidra till bisamhällen i vårt projekt där vi sponsrar en egen bikupa hos Farsta Södertörns Biodlarförening, till att göra hållbara och informativa gruppaktiviteter med vår personal, säger Anna. Dessutom arbetar vi just nu med ett kompetensprojekt som inkluderar mångfald, som vi hoppas kunna presentera för våra kunder till hösten.

VD-event med tema Lönsamhet kopplat till Hållbarhet

I september anordnade PeopleProvide sitt årliga vd-event på Mosebacke, i år ett round-table-meeting med temat ”Lönsamhet kopplat till hållbarhet”. Inbjudna var Per Schlingmann som föreläsare samt vd:ar för bolag som arbetar aktivt och framgångsrikt med hållbarhet. Diskussionerna tog upp allt ifrån att sortera mera, utveckla och förändra produktioner och tjänster som är hållbara, till ”nya” redovisningsprinciper. Som följd av eventet kommer alla idéer och tips att sammanställas och publiceras som inspiration till alla som vill arbeta mer aktivt med detta aktuella och mycket viktiga ämne.


Behöver ni HR-kompetens?

Vi erbjuder konsultlösningar, Search & Rekrytering och HR Business Support för affärsdriven och hållbar HR.

Kontakta oss

Dela inlägget


Vikten av att toppa HR i osäkra tider

Vikten av att toppa HR i osäkra tider.

3 sätt att vässa HR inför tuffa tider

I en osäker tillvaro gäller det att toppa HR-funktionen. Men hur? Jo, genom att ta hjälp.
”HR är en viktig del av lönsamhetsarbetet. Det kan vara smart att anlita extern kompetens för att rätt saker ska bli utförda korrekt och i rätt tid”, säger Parisa Tahmi på PeopleProvide.

Länge har kompetensbristen och förmågan att behålla medarbetare stått högst på HR-agendan för många företag. Nu rullar lågkonjunkturen in, enligt allt fler prognoser och frågan är hur företagen behöver förbereda sig inför den. Parisa Tahmi ansvarar för PeopleProvides affärsområde HR Business Support, en outsourcad HR-funktion som stöttar små och medelstora bolag i alla branscher med HR-kompetens. Hon förutspår en tid av tvära kast och snabba förändringar

”Lågkonjunkturen kommer i förlängningen att påverka alla företag”, säger hon.Den som ansvarar för HR-funktionen i en organisation kan med andra ord behöva rekrytera och genomföra uppsägningar samtidigt. Dessutom behöver man säkerställa att förändringarna i LAS efterföljs korrekt. Lågkonjunkturen kan också leda till något lägre tillväxttakt, vilket kan ge utrymme för företag att granska och förbättra interna processer och organisation. En utmanande situation. Så vad göra?

”En klok förberedelse kan vara att i tid kroka arm med en partner som stöttar i allt från att avlasta i operativt HR-arbete till att arbeta med och implementera förändringar genom ett strategiskt HR-arbete.” säger Parisa Tahmi. Detta, betonar hon, gäller företag i alla branscher.

”I mindre bolag är det vanligt att HR-frågorna landar på VD, CFO eller någon annan funktion.”

Det operativa HR-arbetet kan företaget ofta hantera på egen hand, men det strategiska arbetet riskerar ofta att bli lidande. Då är det en trygghet att veta att man kan outsourca hela eller delar av HR-funktionen och på så vis kan företagets nyckelfunktioner koncentrera sig på kärnverksamheten.

”Det skapar bättre förutsättningar att optimera lönsamheten på ett kompetent och kostnadseffektivt sätt.”

Parisas vision är att övertyga och även bevisa att HR är en del av det strategiska arbetet och en nyckel för lönsamheten.

”Det finns en direkt koppling mellan lönsamhet och vissa HR-initiativ, som till exempel kompetensutveckling, mångfald och ledarskap. HR handlar om så mycket mer än rekryteringar. Med det följer att olika perioder kräver olika former av HR-kompetens.”

Att jobba med en extern HR-funktion kan ge flera fördelar, påpekar Parisa Tahmi:

”Med en oberoende part undviker man att HR hamnar i beroendeställning till VD och ledning. Det är bra både vid tillväxt och neddragningar. Dessutom får man hjälp ur ett helhetsperspektiv.”

PeopleProvide HR Business Support erbjuder just denna typ av flexibla HR-lösningar.

”Vi märker att allt fler företag ser fördelarna med att outsourca hela eller delar av HR. Vi har kunder som ser nyttan med att väva in ett strategiskt HR-perspektiv på ledningsgruppsnivå, men saknar behov av en HR-chef på heltid eller tillväxtbolag som behöver fördjupade kunskaper inom olika HR-områden över viss tid. Genom vår HR Business Support får de rätt typ av kompetens i rätt tid, oavsett om det handlar om till exempel arbetsrätt, arbetsmiljö eller learning and development”, säger Parisa Tahmi.


Behöver ni HR-kompetens?

Vi erbjuder konsultlösningar, HR Rekrytering och HR Business Support för affärsdriven och hållbar HR.

Kontakta oss

Dela inlägget


Undersökning & Rapport - Vad är affärsdriven och hållbar HR?

KUNDUNDERSÖKNING & RAPPORT

    Vad är affärsdriven och hållbar HR?

Vad är egentligen affärsdriven & hållbar HR ?

Vi har precis, med hjälp av kundundersökningsföretaget Novus, genomfört en undersökning, för att ta del av andra kloka HR-chefers uppfattning om vad affärsdriven och hållbar HR innebär för dem.  

Det finns inget facit för detta, då det finns många faktorer och perspektiv som påverkar. Men utifrån många års nära samarbete med våra kunders VD;ar och HR, är vår egen slutsats och PeopleProvides statement för affärsdriven och hållbar HR;  -fokus på kompetensutveckling och mångfald.  

Affärsdrivet – Genom kompetensutveckling utvecklas både bolagets medarbetare och tjänster/produkter och en direkt koppling till produktivitet i verksamheten 

Hållbart – Att arbeta i team där man kompletterar varandras styrkor och förmågor med sina olikheter är utvecklande och vidgar perspektiv för både bolag och medarbetare som skapar lönsamma team och speglar även kunder och leverantörsleden. 

Vi vill såklart understryka att vårt statement, inte är en sanning för alla. Den bästa och mest affärsdrivande & hållbara HR, är den som anpassas efter verksamheten. Men oavsett vilken fas bolaget och dess medarbetare befinner sig i, så anser vi att kompetensutveckling och mångfald är framgångsfaktorer för lönsamma bolag, där ledarskap och kultur är möjliggörare för att det verkligen genomförs.

 

Ta del av undersökningen som Novus har genomfört och där ledarskapsutveckling samt kultur är högt rankade.

Ladda ned rapporten från vår kundundersökning.

Rapport - Vad är affärsdriven & hållbar HR?

Dela inlägget


Arbetsrättsliga förändringar - LAS 2022 -

LAS 2022

LAS - LAGEN OM ANSTÄLLNINGSSKYDD

“Nya LAS” började gälla 30 juni 2022 och är fullt tillämpbar från 1 oktober 2022.

Efter det datumet ska nya LAS tillämpas på alla arbetsrättsliga situationer och tvister. LAS bygger på en överenskommelse mellan fack och arbetsgivare från 2020.

Ladda ner vår folder där vi samlat ihop information som kan vara bra för er att tänka på gällande anställningsformer, anställning via bemanningsföretag, uppsägning, tvister och turordningsregler.

Behöver ni rådgivning eller konsulthjälp av specialister inom HR och arbetsrätt så är ni varmt välkomna att kontakta oss.

Ladda ner foldern

Står ni inför en omorganisation eller avveckling?

Då vill vi passa på att påminna om:

1. Det finns fler lagar än LAS – Utgå inte ifrån att LAS är det enda lagrum som styr en omorganisation.

2. En viktig framgångsfaktor är tydlig kommunikation – Tro inte att dina medarbetare och chefer hör vad du säger eller tycker som du.

3. Förutsätt inte att alla medarbetare är fackligt anslutna och har stöd ifrån sitt fackförbund


Kontakta oss för rådgivning

Dela inlägget


SvD Artikel - PeopleProvide möjliggörare för hållbar och affärsdriven HR

PEOPLEPROVIDE I MEDIA

Läs SvD´s artikeln om hur vi hjälper våra kunder öka sin lönsamhet genom hållbar och affärsdriven HR

HR-specialisterna PeopleProvide drivs av att utmana den traditionella HR-expertisen, samtidigt som de vill förbättra strategierna för hållbar HR och göra den mer affärsdrivande.

Genom processinriktad rekrytering, specialiserade konsulter, löpande support och riktad kompetensutveckling förser PeopleProvide sina kunder med rätt förutsättningar för deras organisationers långsiktiga lönsamhet.

Inom de tjänsteområdena Interim & Projektkonsult, Search & Rekrytering samt HR Business Support verkar PeopleProvide för att genom enkla och engagerade processer leverera affärsdrivande, hållbar HR som påverkar bolagens lönsamhet. – Det finns inget annat bolag på marknaden i dag som är lika nischade inom HR som vi är, med den mångåriga kompetens och det starka nätverk som krävs för våra kunders unika behov, säger Anki Eckerman, marknadsansvarig på PeopleProvide. Vi sätter oss in i varje företags verksamhet för att snabbt kunna erbjuda rätt stöd med allt från HR- och rekryteringskonsulter till projekt- och expertkonsulter inom HR.

Kompetensutveckling, en konkurrensfördel

Med hållbara och affärsdrivna HR-initiativ arbetar PeopleProvide i linje med de tre P:na: Planet, People och Profit för att hjälpa deras kunder att uppnå sina mål, men även för att bidra till samhället i stort. – Kompetensutveckling och mångfald är hållbara
koncept, som direkt kan bidra till ökad lönsamhet för de företag som väljer att investera i dem, säger Anna Möller, grundare till- och vd för PeopleProvide. För det första finns det en rådande hållbarhetstrend bland dagens medvetna kunder, för det andra kan kompetensutveckling bland befintliga medarbetare stärka ett företags hela organisation. Genom att kartlägga vilken kompetens du är ute efter och vad dina kunder vill ha kan du investera i rätt kompetensutveckling baserad på potentialen hos individen.

Extern rekrytering är också ett alternativ för att få in ny kompetens och med dagens kandidatbrist blir det ofta mycket dyra tillsättningar. Ett direkt kostnadssparande exempel är att genom att anlita en specialiserad rekryteringskonsult, så ger det ofta en mycket hög avkastning  (ROI) efter endast några veckor.

– En av våra första och nuvarande kunder sa att de alltid kommer att outsourca sin organisations HR och att en HRchef alltid bör vara en konsult, eftersom att det garanterar ett självständigt och oberoende specialiststöd, säger Anna. Eller, som i större tyngre organisationer där våra HR-konsulter rationaliserar antalet HR-processer, för att fokusera på det mest affärsdrivna och hållbara, som gynnar våra kunder och deras medarbetare. En evigt aktuell investering PeopleProvide arbetar även internt med hållbarhet för att efterleva Planet, People, Profit-principen genomgående hela deras verksamhet. – Det kan gälla allt från att källsortera på kontoret och bidra till bisamhällen i vårt projekt där vi sponsrar en egen bikupa hos Farsta Södertörns Biodlarförening, till att göra hållbara och informativa gruppaktiviteter med vår personal, säger Anna. Dessutom arbetar vi just nu med ett kompetensprojekt som inkluderar mångfald, som vi hoppas kunna presentera för våra kunder till hösten.

VD-event med tema Lönsamhet kopplat till Hållbarhet

I september anordnar PeopleProvide sitt årliga vd-event på Mosebacke, i år ett round-table-meeting med temat ”Lönsamhet kopplat till hållbarhet”. Inbjudna gäster är vd:ar för bolag som arbetar aktivt och framgångsrikt med hållbarhet. Diskussioner för bordet tar upp allt ifrån att sortera mera, utveckla och förändra produktioner och tjänster som är hållbara, till ”nya” redovisningsprinciper. Efter eventet kommer alla idéer och tips att sammanställas och publiceras som inspiration till alla som vill arbeta mer aktivt med detta aktuella och mycket viktiga ämne.


Behöver ni HR-kompetens?

Vi erbjuder konsultlösningar, HR Rekrytering och HR Business Support för affärsdriven och hållbar HR.

Kontakta oss

Dela inlägget


Intervju med Anna Möller i Dagen Industri

Intervju i tidningen Dagens Industri

Vår VD, Anna Möller blev intervjuad i DI kring affärsdriven och hållbar HR.

Idag finns en stor medvetenhet om klimatpåverkan. Vilket gör att många företag ställer om för att jobba långsiktigt hållbart. Det handlar både om miljöhänsyn och om människorna inom organisationen. Väldigt bra, tycker HR- specialisterna PeopleProvide som menar att det går utmärkt att arbeta hållbart utan att tappa fokus på vinst.

– Strategin för hållbar och affärsdriven HR är naturligtvis olika för alla bolag. För oss innebär det kompetensutveckling och mångfald. Kompetensutveckling är direkt affärsdrivande och mångfaldsperspektivet är ett sätt att arbeta hållbart. I den statistik som vi samlar och med vår HR kompetens, hjälper vi våra kunder att bli mer affärsdrivna och hållbara, säger Anna Möller, grundare och CEO för kompetensbolaget, PeopleProvide.

Hon påtalar vikten av att inkludera HR-strategierna i verksamhetsmålen och redan där knyta an till hållbarheten.

– Det handlar om beteendeförändringar och är inget man googlar sig fram till. För att lyckas behöver man HR-kompetensen. Förr hade en VD en CFO eller marknadschef som sin högra hand. Nu har moderna framåtlutade bolag HR-chefen som sin bästa vän.

Leva som man lär 

PeopleProvide, som har haft hållbarhet i sin mission redan sedan 2015, lever som de lär genom de tre P:na, people, planet, profit. Där den interna kompetensutvecklingen har ett stort fokus. – Sedan starten har vi haft direkta kompetensplaner för alla medarbetare och för oss som bolag. För att möta våra kunders behov och idag har vi en dedikerad anställd just för Learning & Development.

Hållbara rekryteringar

Andra viktiga faktorer som skapar hållbar och affärdriven HR är utvecklande, hållbara rekryteringar. Rätt kompetens är avgörande för att bolag ska kunna växa.

– Vårt förslag är att arbeta mer med potential genom att koppla kompetensutveckling direkt till företagens verksamhetsmål. Att se möjligheter i befintliga medarbetare och utveckla dem tillsammans med bolaget. Även att tillföra bolaget kunskap genom externa rekryteringar. Där menar vi att man behöver arbeta affärsdrivet kopplat till hållbarhet och fokusera på potential, mångfald och utvecklingsmöjligheter.

– I våra rekryteringar lägger vi in ett extra CV till kunden som valmöjlighet, med rätt kompetens men som till exempel inte har arbetat på den svenska arbetsmarknaden tidigare. Vi vill gärna vara de som öppnar dörren och får företag att hitta ett bredare perspektiv, avslutar Anna Möller.

Fakta:  

PeopleProvide är ett kompetensbolag inom HR. Vi providar rätt person till rätt position –oavsett om det handlar om konsult- eller rekryteringslösningar. Vårt bidrag till planeten är ett ”bi-projekt”. Bin skapar förutsättningar för vårt samhälle liksom HR skapar förutsättningar för din organisation.

Följ oss på Instagram för våra bi-storys

Läs mer om våra tjänster

Till artikeln

Dela inlägget

Vill du komma i kontakt med oss?


Intervju i tidningen Chef

Intervju i tidningen Chef

Vår People & Providing Area Manager, Kicki Segert  blev intervjuad av tidningen Chef om hur man behåller sina bästa medarbetare och lockar till sig nya talanger.

Hybridarbetet är här för att stanna. Så hur kan chefer balansera medarbetares förväntningar mot verksamhetens bästa?”Våga testa nya vägar och var tydlig med vad som gäller. Det kan ge en konkurrensfördel”, säger Kicki Segert från PeopleProvide.

Får jag jobba från Spanien? Är det okej att vara med på kickoffen på distans? Kan hunden vara med på jobbet?

Hybridarbete ställer chefer inför nya frågor och dilemman från medarbetare.
”Det handlar många gånger om att hitta en medelväg mellan stämpelklockan och total frihet. Att möta önskemål kan öka motivationen, vilket i sin tur kan ge mer effektiva team och bättre resultat”, säger Kicki Segert.

”Arbetsmarknaden är förändrad och det går inte att backa tillbaka till det som var innan pandemin. Som chef är det nyttigt att se över ditt sätt att leda för att möta det nya normala. Har du verksamhetens bästa i åtanke? Känner du dig orolig för ökad flexibilitet? Vad beror det på i sådant fall?”

Läs hela artikeln för att få tips om hur ni ska göra för att både behålla de bästa och också dra till er nya duktiga medarbetare. 

Till artikeln

Dela inlägget

Vill du komma i kontakt med oss?


Medarbetarsamtal - Möjlighetssamtal

Medarbetarsamtal - Möjlighetssamtal

Vem är medarbetarsamtalet till för. Vad ska man tänka på och hur tar man tillvara på möjligheterna som dessa viktiga samtal ger?

Linn Johansson, PeopleProvides egen HR-chef guidar oss.

Checklista Möjlighetssamtal:

  1. Som chef behöver du ha klart för dig vad du vill ha ut av mötet samt vilka förväntningar medarbetaren kan ha på ert samtal.
  2. Det är viktigt att skilja mellan möjlighetssamtal och lönesamtal. Lägg dem inte vid samma tillfälle.
  3. Se till att samtalet kan äga rum i en trygg miljö. Gärna utanför kontoret och utan tidspress.
  4. Se samtalet som en möjlighet för båda parter att bli hörda, sedda och utvecklas.
  5. Som chef behöver du vara förberedd på det oväntade. Medarbetaren kan bära på känslor som du inte varit medveten om, som lättare kan komma fram under dessa samtalsformer. Var lyhörd. Finns det något under ytan som inte sägs? Ställ frågor. Lyssna.
  6. Diskutera medarbetarens önskemål och utvecklingsmöjligheter och lyssna mest.
  7. Avsluta samtalet med en sammanfattning för att säkerställa att ni förstått varandra samt konkretisera önskemål, målsättningar och åtgärder.
  8. Planlägg kontinuerlig uppföljning av samtalet.

Kontakta oss så hjälper vi dig!

Dela inlägget

Vill du komma i kontakt med oss?