Intervju-ESG-expert-hållbarhetschefen-Mikael Salo

Intervju med ESG-expert och hållbarhetschefen, Mikael Salo

INTERVJU MED ESG-EXPERT OCH HÅLLBARHETSCHEFEN

EU-direktivet CSRD med standarden ESRS kommer att påverka många.

PeopleProvide tog ett snack med Mikael Salo, grundare och vd på Scandinavian State of Sustainability AB inför vår utbildningsdag om hållbarhet och ESG den 10 maj, där han är kursledare.

Varför jobbar du med det du gör?

För att det är meningsfullt, intressant och kritiskt för såväl planeten, samhället och näringslivet. Jag har alltid varit intresserad av miljö och hållbarhet och läste till civilingenjör i industriell produktion och miljömanagement på KTH. Efter det jobbade jag nästan i 15 år som chefredaktör för Miljöaktuellt som 2016 blev Aktuell Hållbarhet. För 1,5 år sedan kände jag att det var dags för nya utmaningar, startade eget bolag och tog ett uppdrag som hållbarhetschef på ett mindre börsnoterat bolag samtidigt som jag fortsatt har uppdrag för Dagens industri-gruppen samt som kursledare, föreläsare och moderator.

Vad kommer förändras den närmsta tiden inom hållbarhet?

Massor! Förutsättningarna för näringslivet förändras radikalt de kommande åren. Vi har påbörjat en omställning där samhälle och näringsliv måste förhålla sig till många nya starka förändringskrafter.

Vilka är det?

Den pågående klimatkrisen som manifesteras i stora negativa klimateffekter är en. Globala och nationella hållbarhets- och klimatmål är en annan. Rysslands krig i Ukraina och energikris en tredje. Ny ambitiös EU-reglering inom hållbarhetsområdet som gör finanssektorn till en katalysator för omställning en fjärde.

Framför allt är det EU-direktivet CSRD med standarden ESRS som kommer att påverka många. I praktiken kräver den att företag ska redovisa sin ESG-prestanda enligt en mycket specifik standard där hållbarhetsaspekter som miljö, klimat, social hållbarhet och bolagsstyrning ingår.

Hållbarhet får samma status som den finansiella redovisningen och ska inkluderas i årsrapporten. Dessutom ska den genomgå en granskning av revisorer. Det är ett enormt skifte eftersom ESG-prestanda har påverkan på varumärke, arbetsgivarvarumärke och aktieägarvärde. Finansmarknaden och andra intressenter kommer på ett helt nytt sätt att bedöma och utvärdera företag utifrån deras hållbarhetsarbete.

Kommer alla bolag påverkas?

Ungefär 50 000 bolag i Europa påverkas direkt. Men många fler indirekt eftersom många små och medelstora företag är underleverantörer till stora bolag som kommer att kräva ESG-information. Det finns en tidsplan för hur implementeringen kommer att gå till. De bolag som idag omfattas av hållbarhetsredovisningslagen blir de som först för verksamhetsåret 2024 ska börja redovisa enligt den nya standarden. Sedan ska stora, men inte börsnoterade bolag, följt av mindre börsnoterade bolag.

Hur påverkar det här företagen i praktiken?

Det här kommer att kräva både ny kompetens och att bolagen skjuter till resurser. Enligt Eus expertmyndighet kommer det för ett medelstort bolag att kosta ungefär tre miljoner kronor i implementering och tre miljoner kronor årligen att efterleva direktivet. Det innebär också att företag på ett helt nytt och mer omfattande sätt behöver jobba med hållbarhet.

Hur ska man som företag förbereda sig?

Redan nu måste företag förstå de nya kraven och vad de innebär i praktiken. Företag behöver göra ett omfattande strategiskt arbete som inkluderar dubbel väsentlighetsanalys, scenarioanalyser, omställningsplaner och bedöma vilka finansiella effekter som hållbarhetsfrågorna får.

Företag behöver alltså engagera och förbereda sin organisation i både det strategiska och praktiska. Styrelse, ledningsgrupp och hållbarhetschefen, om organisationen har en sådan anställd, får ett stort ansvar. Ekonomichefen som ansvarar för årsredovisningen blir en nyckelperson i detta, men även HR eftersom det nya direktivet kräver information om hur företaget arbetar med social hållbarhet, och i det inkluderas företagskultur, medarbetare, jämställdhet, inkludering, mångfald, motverkande av diskriminering, working life balance, och så vidare.

Hur långt har bolagen kommit i det här arbetet?

Det mesta är ju nytt för alla och det pågår ett intensivt arbete med att tolka och förbereda sig för de nya lagkraven. Men många bolag med tydliga ESG-ambitioner och klimatmål i linje med Parisavtalet har absolut ett försprång. Jag ser att de redan nu att bolag i framkant förbereder sig genom att anställa ESG-chefer och höja kompetensen i sina organisationer.

Men det finns många som idag inte förstår vad de nya kraven och förväntningarna innebär och det finns en risk att de blir tagna på sängen. Hygiennivån för hållbarhet kommer öka snabbt och markant och det är en stor affärsrisk att ignorera detta. Många företag behöver kompetensutveckla, rekrytera en hållbarhetschef eller tillskriva nytt ansvar till någon i organisationen, exempelvis HR eller ekonomichef.

Exakt hur de nya kraven ska hanteras blir upp till bolagen själva att besluta om. Men direktivet och standarden, som beslutas om i sommar, är tydliga i vad som gäller.

Det blir ett stort, stort skifte, och hållbarhet är på väg att bli lika viktigt som det finansiella, avslutar Mikael Salo, vd på Scandinavian State of Sustainability AB.

Anmäl dig till vår hållbarhetsutbildning den 10 maj, unikt anpassad för dig som är VD, CFO eller arbetar med HR.

Utbildningen ger dig en överblick över de stora förändringskrafter vi står inför och hur ni som företag kan och bör agera för att hantera nya CSRD-lagen för att möta upp de nya kraven.

Du kommer också att få insikt i vilken ny och viktig roll som HR-funktionen kommer att spela i framtidens hållbarhetsarbete.


Dela inlägget


Proleadpodden_AnnaMöller

Nedskärningar: Anna Möller pod gästar Proleadpodden

Nedskärningar: Anna Möller pod gästar Proleadpodden

Vad man behöver tänka på vid nedskärningar på arbetsplatsen

Tuffa tider och många arbetsplatser behöver hålla hårt i kostnaderna, hålla igen och anpassa kostymerna för att överleva. Vår VD Anna Möller gästar Proleadpodden med Affärspsykologen Jan Blomström för att belysa och ge goda råd kring vad man behöver tänka på när man behöver bromsa tillvaron. Anna lär oss allt om hur vi behöver tänka vid nedskärningar och hur vi hanterar både de som behöver lämna och de som blir kvar.

Ta del av poddavsnittet via Youtube eller Spotify

Spotify  

  Youtube

Arbetsgivaren behöver genomföra förhandlingen med arbetstagarorganisationen innan beslut fattas om uppsägning på grund av arbetsbrist. Förhandlingssyftet är att ge medarbetarna, genom sina fackliga företrädare, en möjlighet att diskutera konsekvenser och komma med förslag på lösningar oavsett om din organisation har kollektivavtal eller inte.

Checklista att tänka på vid omorganisation:

1. Kalla arbetstagarorganisationen till förhandling enligt medbestämmandelagen 11 § eller medbestämmandelagen 13 §.

2. Förhandlingsframställan ska bland annat innehålla skälen till de planeradeuppsägningarna.

3. Som den del i det systematiskt arbetsmiljöarbete alla företag har ett ansvar att följa ska enrisk- och konsekvensanalys utifrån hur tänkt förändring påverkararbetsmiljön

4. Varsel till arbetsförmedlingen ska göras av arbetsgivaren om det ligger förslag på uppsägning som omfattar fem eller flera medarbetare i länet.

Står ni inför en omorganisation?

LADDA NER MALLEN OMORGANISATION GRATIS

Vi vill påminna er om att:

1. Det finns fler lagar än LAS – Utgå inte ifrån att LAS är det enda lagrum som styr en omorganisation.

2. En viktig framgångsfaktor är tydlig kommunikation – Tro inte att dina medarbetare och chefer hör vad du säger eller tycker som du.

3. Förutsätt inte att alla medarbetare är fackligt anslutna och har stöd ifrån sitt fackförbund.

Dela inlägget

Vill du komma komma i kontakt med oss?


Hållbara och lönsamma initiativ för en framgångsrik organisation-Peter Worsöe

Intervju Peter Worsöe, VD AstaReal

Hållbara och lönsamma initiativ för en framgångsrik organisation - Peter Worsöe

I höstas arrangerade vi ett VD-event på Mosebacke Etablissement i Stockholm med temat "Lönsamhet kopplat till Hållbarhet".

Den tidigare statssekreteraren för Moderaterna Per Schlingmann var gästföreläsare och inbjudna gäster var VD s från drygt 40 bolag som vi anser har kunskap och erfarenhet att dela med sig av utifrån ett antal olika hållbarhetsperspektiv, såsom; hållbarhetsredovisning, mångfald, kompetensutveckling samt produktutveckling och konkreta tjänster som gynnar hållbarhet.  

Syftet med eventet var att skapa diskussioner, sprida kunskap och dela erfarenheter med varandra för att sedan sammanställa de hållbara och lönsamma initiativen som kom fram. Detta för att inspirera fler bolag att börja arbeta mer operativt, strategiskt och innovativt med hållbarhet.  

Alla tips och råd kommer att sammanställas och publiceras inom kort. Redan nu vill vi passa på att lyfta en av eventets deltagare tillika kund hos oss, AstaReal, som vi hoppas kan inspirera som ”role-model” för cirkulär ekonomi genom deras innovativa förmåga att skapa ett helt nytt sätt att nyttja sin verksamhet för hållbarhet, som är direkt är kopplat till lönsamhet.

Vi tog ett fördjupande prat med AstraReals VD Peter Worsöe för att prata om cirkulär ekonomi. 

AstaReal – ett strålande exempel på cirkulär ekonomi och hållbarhetstänk 

AstaReal i Gustavsberg är det första företag i världen som i stor skala lyckats framställa ämnet naturligt astaxanthin, som används som näringstillskott till både människor och djur i Sverige och globalt.  

Framställningen sker genom odling av alger i unika bioreaktorer. Processen är energiintensiv och därför är de angelägna om en så effektiv användning av el och kyla som möjligt. AstaReals ambition är att odla algerna på ett så hållbart sätt som möjligt samt att vara en positiv kraft i samhället med ett cirkulärt företagande, förklarar AstraReals VD Peter Worsöe.  

 

Vattenfall och AstaReal ingår omfattande energiavtal: Överskottsvärme från algodling ska värma 2500 hushåll i Gustavsberg 

Peter Worsöe berättar vidare att AstraReal påbörjat ett samarbete med Vattenfall där de tillsamman skapat ett hållbart sätt att återbruka sin överskottsenergi från sin produktion som påverkar bolagets lönsamhet genom lägre försörjningskostnader. Med en specialanpassad lösning med kylvärmepumpar som installerats vid anläggningen, tar de tillvara på spillvärmen från produktionen som annars skulle gått förlorad. Överskottsvärmen från produktionsprocessen skickas ut på fjärrvärmenätet och kommer att kunna stå för 20% av värmeförsörjningen till Gustavsberg, vilket motsvarar 2500 lägenheter.  

 

Utöver den cirkulära vinningen, ger dessutom projektet en tillräckligt bra ROI för att vara intressant för många fler industrier att ta efter. Det ger en snabb och direkt effekt på sista raden, säger Peter Worsöe  

 

Hållbarhetsansvarig med fokus på de globala målen 

Utöver detta speciella projekt så har AstaReal även en hållbarhetsansvarig som arbetar med hållbarhet internt på olika sätt, med fokus på de globala målen. Hållbarhetsansvariga tar bland annat årligen fram en klimatrapport och har ambitiösa hållbarhetsmål som de arbetar kontinuerligt mot, vilket ger bra resultat.  

Hållbar HR

När det kommer till hållbar HR så arbetar AstaReal med ett internt värderingsprojekt och kulturmätning med hjälp av konsulter från PeopleProvide. Det finns även ett välintegrerat SAM samt en feelgood grupp vars uppgift är att förmedla kunskap och inspiration inom hälsa. Personal som trivs och mår bra är både lönsamt och hållbart anser man på AstraReal. Vi påPeopleProvide kan inte annat än att hålla med! 

En väl värd hyllning till en sådant betydande hållbarhetsinitiativ och bra exempel på hållbarhet kopplat till lönsamhet! 

 

Vill du komma komma i kontakt med oss?


Hållbarhetsutbildning

Hållbarhetsutbildning 10 maj för dig som är VD eller arbetar med HR

HÅLLBARHETSUTBILDNING

Hållbarhetsutbildning: HRs nya roll och ansvar i ESG-arbetet

En utbildning som ger dig en värdefull omvärldsbevakning och kompetensutveckling inom ESG-området.

Välkommen till en ny unik hållbarhetsutbildning om ESG för dig som är VD eller arbetar med HR!

Utbildningen ger dig en överblick över de stora förändringskrafter vi står inför och hur ni som företag kan och bör agera för att hantera nya CSRD-lagen för att möta upp de nya kraven.

Du kommer också att få insikt i vilken ny och viktig roll som HR-funktionen kommer att spela i framtidens hållbarhetsarbete.

Hållbarhet seminarium

ESG – Environmental (miljö), Social (socialt ansvar) samt Governance (bolagsstyrning)

Som deltagare får du en värdefull omvärldsbevakning och kompetensutveckling inom ESG-området

 • En överblick över de förändringskrafter som gör hållbarhetsfrågorna affärskritiska för näringslivet samt en initierad uppdatering om senaste nytt inom miljö, klimat och social hållbarhet.

 • Genomgång av ny viktig EU-reglering som exempelvis taxonomin, EUs action-plan för en cirkulär ekonomi och den nya transparenslagen CSRD med standarden ESRS. Med fördjupning inom vad standarden kräver inom klimat och medarbetarinformation samt kompetensförsörjning.

 • Konkreta exempel på branschers och företags HR- och hållbarhetsstrategier samt ESG-arbete i praktiken. Du får träffa namnkunniga experter som delar sina erfarenheter och insikter om morgondagens krav inom hållbarhet, vilket ger dig förståelse för hur din organisation kan hantera de nya förväntningarna.

 • Gruppdiskussion och nätverkande med de övriga deltagarna, samt frågestund där du kan ställa frågor till kursledare och medverkande experter.

Tid & Plats

Tid

Den 10 maj 2023, kl. 08.30-11.30

Plats

Citykonferensen Celciussalen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

Pris

1800kr, exkl. moms. I priset ingår utbildning, frukost och förmiddagsfika.

Kontakt

Har du frågor gällande eventet, vänligen maila anki@peopleprovide.se

BOKA DIN PLATS NU

Utbildare och hållbarhetspanel

Intervju-ESG-expert-hållbarhetschefen-Mikael Salo

KURSLEDARE

Mikael Salo

Hållbarhetschef & ESG-expert

Mikael har arbetat med hållbarhetsfrågor i över 15 år och är en uppskattad föredragshållare, moderator och kursledare inom området. Han har idag uppdrag som hållbarhetschef på ett börsbolag och som hållbarhetsexpert i Di Gruppen (Bonnier News). Tidigare har han varit chefredaktör för Aktuell Hållbarhet, etablerat koncept som Di Hållbart Näringsliv, Hållbara finanser och en ESG-rankning av börsbolag, samt är mångårig samtalsledare i ett vd-nätverk samt kursledare för Styrelsekademien.
Mikael utgår från sitt bolag Scandinavian State of Sustainability AB.


HÅLLBARHETSPANEL

Emelie Persson Lindqvist

Head of Sustainable Finance Handelsbanken

Emelie är hållbarhetsexpert och erfaren hållbarhetschef som varit verksam i flera olika branscher, med expertkunskap inom social hållbarhet. Idag är Emelie Head of Sustainable Finance på Handels-banken och dessförinnan hade hon rollen som hållbarhetschef på Sweco mellan 2015-2021.
Hon sitter även i styrelsen för stiftelsen för miljöstrategisk forskning Mistra och Bergs School of communication.

Hållbarhetemelieeerssonlindqvist

Hållbarhetmikaelbäckström

HÅLLBARHETSPANEL

Mikael Bäckström

Chief People and Sustainability Officer Tobii Dynavox

Mikael är en erfaren HR-ledare som varit verksam i flera brancher och som nu även blivit hållbarhetsansvarig. Idag är Mikael Chief People and Sustinability på Tobii Dynavox, dessförinnan kommer han närmast från Spotify, Digital Route och Klarna.

Enligt Mikael hänger personal och hållbarhetsfrågor ihop vid höften om man vill ha en positiv påverkan på hållbarheten utifrån verksamhetsstyrning, social och miljöpåverkan.


HÅLLBARHETSPANEL

Peter Hultman

Account Executive, Meritmind

Peter är sedan 2022 kundansvarig på Meritmind med fokus på de nya reglerna för ESG samt stötta CFO och ekonomiavdelningen hos kunder i såväl privat som offentlig sektor. Innan Meritmind kom Peter närmast från rollen som CFO och hållbarhetsdirektör på Handelshögskolan i Stockholm, 2016-2022.

Peter har dessförinnan en lång karriär som managementkonsult med inriktning på utveckling och effektivisering inom ekonomi- och verksamhetsstyrning.

Hållbarhetpeterhultman

Kursplats – Citykonferensen Celciussalen

Malmskillnadsgatan 46, 111 38 Stockholm, Sverige

Dela inlägget


Anställningsavtal enligt nya LAS

ANSTÄLLNINGSAVTAL

Har ni uppdaterade mallar för anställningsavtal?

År 2022 var ett händelserikt år när det kommer till lagändringar som påverkar arbetsgivare då lagen om anställningsskydd (LAS) uppdaterades, bland annat genom:

 • anställningsformen “allmän visstid” ersattes med “särskild visstid”
 • en utökad möjlighet till undantag från turordningsreglerna infördes
 • anställning upphör vid tvister om ogiltigförklaring
 • vissa turordningsregler införs vid ”hyvling”

En förändring som trädde i kraft redan den 29 juni 2022 är arbetsgivarens ökade skyldighet att ge skriftlig information om anställningsvillkor när en anställning inleds samt att informationen ska delges snabbare.

Som arbetsgivare är det därför viktigt att se över sina mallar för anställningsavtal och säkerställa att de är anpassade till de nya reglerna i LAS.

Har du anställningsavtal som behöver granskas eller saknar du nya mallar?

Hör av dig till oss på PeopleProvide så hjälper vi till att kvalitetssäkra dina mallar, upprätta nya eller diskutera andra förändringar som påverkar er verksamhet.

Kontakta oss

Behöver ni hjälp med att genomföra en lönekartläggning?

Med hjälp av information från DO har vi sammanställt en steg-för-steg instruktion för hur man genomför en lönekartläggning, vilka regler som gäller och hur man kan analysera löneskillnader.  Kontakta oss för att beställa manualen kostnadsfritt.

Även om det finns kompetens i bolagen, så kan det vara en bra idé att ta in extern konsulthjälp som automatiskt blir mer objektiv och även en aktuell benchmark hur andra framgångsrika bolag genomför sina lönekartläggningar. Kontakta oss för konsulthjälp.

Ladda ner våra tips för en lyckad lönekartläggning

Dela inlägget


Karriärcoaching & Omställningsstöd / outplacement

KARRIÄRCOACHING OCH OUTPLACEMENTAVTAL

Trygga dina anställda med avtal för karriärcoaching och outplacement

Vi erbjuder trygghetsavtal för anställda till företag som behöver ställa om sin verksamhet. Vårt karriärcoaching- och outplacementavtal ger företagets medarbetare ett professionellt avslut och bästa möjliga förutsättningar till karriärväxling och ny anställning.

 

Karriärcoaching

 

 • Vägledning och stödjande samtal: Coachning och rådgivning. Inspiration. Bekräftelse & feedback
 • Insikter om vad man vill arbeta med, kultur, bransch & sammanhang man vill vara i.
 • Framtagande av konkurrenskraftiga ansökningar till relevanta roller
 • Hjälp med arbetssök genom intervjuträning som hjälper kandidaten att komma till intervjuer
 • Bli konsult/starta eget företag

 

Omställningsstöd/Outplacement

Individuella insatser utifrån den enskildes behov:

KONTAKTA OSS

Dela inlägget


Vi rekryterar hållbarhetschefer

SEARCH & REKRYTERING

VI REKRYTERAR HÅLLBARHETSCHEFER

Vi hjälper bolag med rekrytering av hållbarhetschefer som är insatta i hållbarhetsfrågor, affärsutveckling och förändringsarbete.

Hållbarhet ger lönsamhet

Fler aktörer ställer högre krav på att ditt företag tar ansvar för sin samhällspåverkan enligt en Sifo-undersökning. Högt rankas företag som bidrar till en bättre värld och genom att arbeta strategiskt med hållbarhet lockar man till sig nya talanger, investerare och kunder till bolaget.

När kraven på hållbarhet ökar, så ökar även kompetenskraven och fler bolag anlitar eller anställer hållbarhetschefer. Det krävs specifik kompetens, då området är komplext och ställer även krav på ledarskap och kommunikation, då hållbarhetschefens roll har blivit mer affärsstrategisk och hållbarhetsfrågorna utgör mer och mer en central roll i verksamheterna.

Vilken hållbarhetsstrategi har ni för 2023?

Vi hjälper bolag med rekrytering av hållbarhetschefer som är insatta i hållbarhetsfrågor, HR och affärsutveckling.

 

 

KONTAKTA OSS

Dela inlägget


Vad krävs för jämställda löner?

LÖNEKARTLÄGGNING

        Vad krävs för jämställda löner?

Lönekartläggning

Vi kan läsa att DO fortsätter tillsynen av statliga myndigheters arbete med lönekartläggning (läs artikeln här).  Vi på PeopleProvide har länge upplevt att det finns ett behov av att öka medvetenheten kring lönesättningar och att det kan gynna engagemang, employer branding och på sikt lönsamhet.

Behövs det fler morötter eller piskor för att få marknaden att börja arbeta för jämställdhet? Eller räcker det att myndigheter och bolag genomför och aktivt arbetar med sina jämställdhetsplaner?

Det är inte utan anledning som vi kan läsa i svensk lagstiftning att arbetsgivare ska göra en lönekartläggning varje år. Och att arbetsgivare med 10 eller fler anställda ska dokumentera arbetet.

Fördelen med lönekartläggningar är att de bidrar till rättvis och objektiv lönesättning. Lönekartläggning är ett verktyg för att lönesättningen ska bli så lite subjektiv som möjligt samt främja jämställdhet och mångfald.

Ladda ner våra tips för en lyckad lönekartläggning

Behöver ni hjälp med att genomföra en lönekartläggning?

Med hjälp av information från DO har vi sammanställt en steg-för-steg instruktion för hur man genomför en lönekartläggning, vilka regler som gäller och hur man kan analysera löneskillnader.  Kontakta oss för att beställa manualen kostnadsfritt.

Även om det finns kompetens i bolagen, så kan det vara en bra idé att ta in extern konsulthjälp som automatiskt blir mer objektiv och även en aktuell benchmark hur andra framgångsrika bolag genomför sina lönekartläggningar. Kontakta oss för konsulthjälp.

Kontakta oss

Dela inlägget


Arbetsrättsliga förändringar - LAS 2022 -

LAS 2022

LAS - LAGEN OM ANSTÄLLNINGSSKYDD

“Nya LAS” började gälla 30 juni 2022 och är fullt tillämpbar från 1 oktober 2022.

Efter det datumet ska nya LAS tillämpas på alla arbetsrättsliga situationer och tvister. LAS bygger på en överenskommelse mellan fack och arbetsgivare från 2020.

Ladda ner vår folder där vi samlat ihop information som kan vara bra för er att tänka på gällande anställningsformer, anställning via bemanningsföretag, uppsägning, tvister och turordningsregler.

Behöver ni rådgivning eller konsulthjälp av specialister inom HR och arbetsrätt så är ni varmt välkomna att kontakta oss.

Ladda ner foldern

Står ni inför en omorganisation eller avveckling?

Då vill vi passa på att påminna om:

1. Det finns fler lagar än LAS – Utgå inte ifrån att LAS är det enda lagrum som styr en omorganisation.

2. En viktig framgångsfaktor är tydlig kommunikation – Tro inte att dina medarbetare och chefer hör vad du säger eller tycker som du.

3. Förutsätt inte att alla medarbetare är fackligt anslutna och har stöd ifrån sitt fackförbund


Kontakta oss för rådgivning

Dela inlägget


PeopleProvide växer

PEOPLEPROVIDE VÄXER

Vi står inför en planerad tillväxtresa och söker nu en affärsdriven och engagerad VD, som vill fortsätta driva och utveckla vår vision att göra skillnad och utveckla bolag med HR som en framgångsfaktor.

Läs mer om tjänsten i länken och välkommen att kontakta Lars Rosencrantz och Robert Samuelsson på Mercuri Urval för dialog kring tjänsten.

Lars Rosencrantz, Senior Consultant Mobile: +46 708 626 300
Robert Samuelsson, Senior Consultant Mobile: +46 72 300 53 72

Läs mer om tjänsten och ansök

Vill du komma komma i kontakt med oss?