Checklista Krisberedskap 

För dig som arbetsgivare och/eller HR-Personalansvarig som saknar planering för krisberedskap

Ingress

Vi på PeopleProvide får många frågor gällande Coronapandemin och vilket ansvar man som arbetsgivare har.

För att förbereda sig kan det vara hög tid att se över er krisberedskap. Gå igenom krisplanen och säkerställ att planen är uppdaterad och anpassad till verksamhetens storlek, art och särskilda risker. Försäkra dig även om att chefer och arbetsledare har tillräcklig information och kunskap för att vara förberedda och veta hur de ska agera när det oförutsedda inträffar.

Att vara förberedd visar att företaget månar om sina anställda, kunder och leverantörer och är av stor vikt för hur man som bolag uppfattas av omvärlden. Ditt uppdrag som arbetsgivare är att leda företaget genom krisen.

 

Exempel på krissituationer

Tyvärr kan Coronautbrottet i sällsynta fall komma att orsaka arbetskamraters eller anhörigas död och utlösa krisreaktioner. Exempel på andra situationer som kan utlösa krisreaktioner är arbetsolyckor och allvarliga tillbud, våld och hot om våld, allvarliga sjukdomar, olyckor på arbetsplatsen, yrkesspecifika påfrestningar, dataintrång, ryktesspridning eller negativ publicitet i massmedia.

 

Guide 

Har ni ingen krisberedskap på plats – ta hjälp av vår guide och kom igång genom att svara på några frågor nedan gällande krisplanering.

 

Första prioritering – Skapa en krisgrupp

Krisgruppen har det övergripande ansvaret för samordning och genomförande av åtgärder vid en krissituation. Om en krissituation skulle uppstå är det viktigt att det finns rutiner att följa samt att Krisgruppen kontaktas och agerar omgående. Krisgruppen ska ha de befogenheter som krävs för att delegera arbetsuppgifter inom företaget.

Tydliggör:

 • Vilka funktioner på företaget ska ingå i krisgruppen? Vilka är viktiga utifrån verksamheten? (t.ex kommunikation, säkerhet, hr)
 • Vem är ansvarig och sammankallande?
 • Är de olika rollernas funktioner och ansvar tydligt fördelade?
 • Finns en rutin för hur sammankallningen ska ske? Vad händer om ordinarie funktion är frånvarande? Eller om mobiltelefoni ligger nere?
 • Identifiera vilka uppgifter (t.ex. personaldata) krisgruppen kan tänkas behöva. Vart finns dessa uppgifter och hur hålls dessa uppgifter uppdaterade?
 • Vem hanterar Intern information?
 • Vem hanterar Extern information?
 • Förtydliga eventuell tillgång till externa specialister (till exempel företagshälsovård)

 

Därefter behöver olika scenarios gås igenom och förtydligas. Upprätta handlingsplaner gällande bland annat:

 • Dödsfall
 • Händelse i arbetstagarens arbetsliv eller privatliv (till exempel egen sjukdom/olycka,

eller förlust av anhörig etc.)

 • Rån, hot och våld
 • Olyckor på arbetsplatsen
 • Ryktesspridning
 • Negativ publicitet i massmedia
 • Dataintrång

 

 

Exempel på uppbyggnad och innehåll i en handlingsplan:

 

Exempel på händelse Ansvarig
Ta hand om den utsatte Medarbetare
Larma 112 vid behov Medarbetare
Kontakta närmsta chef Medarbetare
Kontakta ansvarig för beredskapsgrupp Närmsta chef

 

 

Under den närmaste timmen: 

 

Exempel på händelse Ansvarig
Spärra av eventuell olycksplats Medarbetare
Kontakta ansvarig chef Medarbetare
Kontakta anhöriga Närmsta chef
Sammankalla beredskapsgrupp Utsedd sammankallande i beredskapsgruppen

 

Under de närmaste dagarna: 

 

Exempel på händelse Ansvarig
Plan för kommunikation, internt och externt Arbetsgivaren
Beslut om kontakt med företagshälsovård Närmsta chef
Vid behov göra anmälan till Arbetsmiljöverket Arbetsgivaren
Ta eventuell kontakt med massmedia VD
Se till välbefinnandet hos operativa gruppens medlemmar (behov av mat, vila, ökat stöd, etc). Arbetsgivaren
Följ relevanta myndigheters och nyhetsmedias information Arbetsgivaren

 

Ditt uppdrag som arbetsgivare är att leda företaget genom krisen.

Vi har sammanställt en checklista som du gärna får ta del av:

Tycker du att detta låter spännande?

Håll dig uppdaterad om våra webinars genom att skriva upp dig på vår e-postlista. Då missar du aldrig ett webinar eller event!

Håll mig uppdaterad! ›