The Swedish Government presented a crisis package on Monday, which included a proposal containing several measures to assist Swedish companies in dealing with the critical effects of the COVID19-virus and slow down the economic impact. We will now sort out some of the measures which has been taken, how it can assist you as an employer and what conditions that needs to be met to be a part of the economic support.

 

What does this mean for employers’ salary costs?

Cost for one worker with long time absence during Q2 before and after government COV-19 emergency package has been in place. Swedish government will compensate for those expenses as a part of the COV-19 emergency package.

Employers reduced costs for one employee with long time abesence: 33 306 SEK. (Based on a national average for workers from SCB, 28600kr/month).


Company with 400 officials and with a national average of 1,47 sick days/employee over one quarter. Swedish government will compensate for those expenses as a part of the COV-19 emergency package.

Employers reduced cost in total: 1 059 049 SEK.  

Company with 400 workers and with a national average of 1,47 sick days/employee over one quarter. Swedish government will compensate for those expenses as a part of the COV-19 emergency package.

Employers reduced cost for in total: 643 074 SEK.

 


Who will be covered by the proposal?

All self-employed people who run a limited company will be included in the regulation on sick pay and will be affected by the proposal. For self-employed people with a F-tax card, other rules will apply. For that group, the proposal of qualifying day of sickness will be extended during day 1 so that it will be applied from day 1-14. This means that they receive supervisory sickness benefit for the entire period.  

 


Abolished qualifying day of sickness

The qualifying day of sickness will be abolished between 11th of march until the 31st of May. The state will pay the sickness benefit for the first day of sick leave. Also, the medical certificate will no longer be needed from day 7.


Short-Time Work Allowance
 

A short-time work allowance means that the employer’s personnel costs can be reduced by one-half at the same time as the employee receives 90 percent of his or her wages. The State is undertaking this initiative to provide substantial subsidies to cover part of the costs.   This is an important measure now that many companies are under severe pressure due to the COVID-19 outbreak. We are urgently working to get everything set up and into place and will disseminate new information about this as it becomes available. This is how the costs for a reduction in pay and working hours are apportioned (the salary ceiling is SEK 44,000 per month)‌:

 Source: https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/samlad-information-om-covid-19/korttidspermittering.html


Other
sources:

Skatteverket https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/arbetsgivare/arbetsgivaravgifterochskatteavdrag/arbetsgivaravgifter.4.233f91f71260075abe8800020817.html

SCB
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/arbetsmarknad/loner-och-arbetskostnader/konjunkturstatistik-loner-for-privat-sektor-klp/

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__AM__AM0103__AM0103F/SLP1tSSYK412/

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/arbetsmarknad/sjukloner/konjunkturstatistik-over-sjukloner-ksju/pong/statistiknyhet/konjunkturstatistik-over-sjukloner-4e-kvartalet-2019/

 

 

 

 

Staten tar över sjuklöneansvaret – minskad kostnad för dig som arbetsgivare

 

Staten kommer tillfälligt ta över hela kostnaden för arbetsgivares sjuklöner under april och maj 2020. Detta är tillfälligt och innebär i ett nuläge inte några justeringar i sjuklönelagen. Regeringen kommer att återkomma kring hur en sådan kompensation ska gå till rent praktiskt. PeopleProvide kommer nu hjälpa dig som arbetsgivare för att få en bättre uppfattning av de åtgärder som har vidtagits och vilka villkor som måste uppfyllas för att vara en del av det ekonomiska stödet.

 

Vad betyder detta för arbetsgivarnas lönekostnader?

Kostnad för en arbetare med långtidssjukfrånvaro under Q2 före och efter att krispaketet för COV-19 blivit introducerat. Svenska regeringen kommer att kompensera kostnaderna i grönt, det vill säga sjuklön, som en del av krispaketet.

Kostnaden per anställd under sjukfrånvaro uppgår till 33 306 kr.

(Baserat på ett riksgenomsnitt för arbetare från SCB, 28600kr/mån).

Företag med 400 tjänstemän/tjänstekvinnor (vänster i diagrammet) med ett nationellt genomsnitt av 1,47 sjukdagar/anställd per kvartal. Svenska regeringen kommer att kompensera för dessa utgifter som en del av krispaketet för COV-19. Arbetsgivarens reducerade kostnader totalt: 1 059 049 kr.

Företag med 400 arbetare (höger i diagrammet) med ett nationellt genomsnitt av 1,47 sjukdagar/anställd under ett kvartal.  Svenska regeringen kommer att kompensera dessa utgifter som en del av krispaketet för COV- Arbetsgivarens reducerade kostnader totalt: 643 074 kr SEK.

 

Vilka omfattas av förslaget?

Samtliga egenföretagare som bedriver företag i aktiebolagsform omfattas av reglerna för sjuklön och träffas av förslaget. För egenföretagare som har F-skattsedel gäller delvis andra regler. För den gruppen förlängs förslaget om slopat karensavdrag under dag 1, så att det gäller dag 1–14. Det innebär att de får en schabloniserad sjukpenning för alla dessa dagar.  


Slopad karensavdrag

Karensavdraget slopas mellan 11 mars och 31 maj genom att staten betalar ut sjukpenning för första dagen i sjukfallet. Man slopar även sjukintyg från dag 7.


Korttidsarbete

Korttidsarbete (tidigare benämnt korttidspermittering) innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidigt som arbetstagaren får 90 procent av lönen. Staten går in med kraftiga subventioner för att täcka en del av kostnaden. Detta är en viktig åtgärd nu när många företag är pressade med anledning av covid-19.  Stödet kommer att finnas tillgängligt att söka 7 april, men tillämpas redan från 16 mars. Det kommer att gälla under 2020.  

Så fördelas kostnaderna för nedgång i lön och arbetstid (lönetaket är 44 000 kronor i månaden):