I en tid där arbetslösheten ökar och antalet varslingar ökar, intervjuades grundaren av PeopleProvide, Anna Möller, av Chef för att ge insikter om vad chefer bör tänka på i samband med nedskärningar.

Porträtt på anna

Anna Möller, med 30 års erfarenhet inom HR, betonar vikten av att göra en föranalys innan nedskärningar genomförs. En plan för genomförandet, en kommunikationsplan och ett tydligt körschema är nödvändiga komponenter. Hon påpekar att nedskärningar tar tid att implementera och att effekterna oftast syns långt efter själva processen, vilket kräver omtanke vid budgetplanering.

Kommunikation är avgörande enligt Anna Möller. Chefer bör informera om vilka funktioner och roller som kommer att försvinna och träna mellancheferna för att hålla konstruktiva samtal med de berörda. En välstrukturerad kommunikationsplan bör påbörjas så snart behovet av nedskärningar identifierats.

Anna Möller ifrågasätter också turordningslistans traditionella princip om sist in, först ut och föreslår att organisationskartan omprövas. Hon råder chefer att göra undantag om det finns specifik kompetens som behövs och att överväga att informera nyckelpersoner för att skapa trygghet.

Chefer bör undvika att prata med utomstående om nedskärningarna och undvika att resa eller stressa. De bör också vara medvetna om att perioden efter nedskärningar kan vara turbulent och att de som är kvar i organisationen behöver tid att bearbeta förändringarna.

Slutligen ger Anna Möller 12 konkreta tips till chefer för att hantera nedskärningar, inklusive att börja i tid, träna mellancheferna, kommunicera att det är roller som försvinner och inte individer, samt att planera för avtackning och ett värdigt avslut.

Vill du komma i kontakt med oss?