JÄMSTÄLLDHET & MÅNGFALD

Diskriminering -  Vad behöver jag tänka på och vilka är de 7 diskrimineringsgrunderna?

diskriminering på arbetplatsen

Du som har personalansvar kan påverka jämställdheten i din grupp eller organisation på flera sätt. Ett av de viktigaste sätten är att sprida kunskap och ta upp jämställdhetsfrågor med dina medarbetare regelbundet, både på tu man hand och i grupp.

Alla arbetsgivare ska jobba fortlöpande för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet, oavsett kön. Arbetet ska göras inom områdena arbetsförhållanden, rekrytering, utbildning, föräldraskap, löner och andra anställningsvillkor.

Diskriminering är att behandlas sämre än andra personer i samma situation på grund av någon av de så kallade diskrimineringsgrunderna.

Som arbetsgivare behöver du tänka på följande: 

  • Arbetsgivare är skyldiga att bedriva ett förebyggande och främjande arbete för att motverka diskriminering avseende de sju diskrimineringsgrunderna. 
  • Arbetet ska ske i fyra steg; undersöka riskerna för diskriminering, analysera konstaterade risker, vidta åtgärder och följa upp och utvärdera arbetet. 
  • Arbetsgivare med minst 25 anställda ska dokumentera sitt arbete 

För att orättvis behandling ska vara diskriminering enligt diskrimineringslagen måste det ha samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna. Diskriminering är förbjudet om det beror på: 

  1. Kön 
  2. Könsidentitet eller könsuttryck – vilket kön du känner dig som eller till exempel hur du klär dig 
  3. Etnisk tillhörighet – hudfärg, språk eller var din släkt kommer ifrån 
  4. Religion eller annan trosuppfattning 
  5. Funktionsnedsättning – det kan handla till exempel handla om hur du kan röra dig, höra, se, tänka, förstå, koncentrera dig eller fungera med andra personer 
  6. Sexuell läggning 
  7. Ålder 

Källa: www.umo.se; www.do.se