FAQ -  Anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd och medbestämmandelagen (LAS och MBL), utgör en central del av arbetsrätten och reglerar anställningsvillkor, anställningsskydd och förhandlingsrätten i Sverige. Det är av högsta vikt att arbetsgivare har en grundläggande förståelse för LAS och MBL, eftersom det inte bara säkerställer en korrekt hantering av personalfrågor, utan också bidrar till en sund och respektfull arbetsmiljö. Nedan följer vanliga frågor kring LAS samt några av de viktigaste MBL-lagrummen:

JA, (Provanställning 6§ LAS)   

Normen för alla anställningar blir heltid (4 a§) Om ni vill anställa på deltid är det viktigt att tänka på att ett anställningsavtal alltid avser heltid, om inte något annat har avtalats. Ange därför tydligt i avtalet om det avser deltidsanställning.    

Allmän visstidsanställning ändras nu till särskild visstidsanställning, vilket innebär att om ni har en anställd som varit anställd mer än tolv månader under en femårsperiod så övergår den till att bli tillsvidareanställd.     

Om er anställd under en period haft flera på varandra följande anställningar (av olika typ; särskild visstid, vikariat eller säsongsarbete) övergår även den anställningen till tillsvidareanställning då den sammanlagda tiden överstiger tolv månader (5 a§)   

För att öka förutsägbarheten vid uppsägning p.g.a. arbetsbrist eller personliga skäl finns nu ett krav på ”sakliga skäl”.   Prövningen av huruvida sakliga skäl föreligger utgår från om den anställde tillräckligt allvarligt brutit mot anställningsavtalet, vilket ses över genom en helhetsbedömning utifrån praxis.   

Om bedömningen blir att den anställde har åsidosatt sina skyldigheter behöver ni inte göra en bedömning av dennes intresse av att behålla tjänsten, göra en prognos för framtiden och gällande möjligheten att den anställde struntar i sina åtaganden.   

11§ MBL, Innan arbetsgivare beslutar om viktigare förändring av sin verksamhet, skall han på eget initiativ förhandla med arbetstagarorganisation i förhållande till vilken han är bunden av kollektivavtal. Detsamma skall iakttagas innan arbetsgivare beslutar om viktigare förändring av arbets- eller anställningsförhållandena för arbetstagare som tillhör organisationen.

Om synnerliga skäl föranleder det, får arbetsgivaren fatta och verkställa beslut innan han har fullgjort sin förhandlingsskyldighet enligt första stycket.

12§ MBL, När arbetstagarorganisation som avses i 11§ MBL påkallar det, skall arbetsgivare även i annat fall än där anges förhandla med organisationen innan han fattar eller verkställer beslut, som rör medlem i organisationen. Om särskilda skäl föranleder det, får arbetsgivaren dock fatta och verkställa beslutet innan han har fullgjort sin förhandlingsskyldighet.

19§ MBL, Arbetsgivare skall fortlöpande hålla arbetstagarorganisation i förhållande till vilken han är bunden av kollektivavtal underrättad om hur hans verksamhet utvecklas produktionsmässigt och ekonomiskt liksom om riktlinjerna för personalpolitiken. Arbetsgivaren skall dessutom bereda arbetstagarorganisationen tillfälle att granska böcker, räkenskaper och andra handlingar, som rör arbetsgivarens verksamhet, i den omfattning som organisationen behöver för att tillvarataga medlemmarnas gemensamma intressen i förhållandet till arbetsgivaren. Om det kan ske utan oskälig kostnad eller omgång, skall arbetsgivaren på begäran förse arbetstagarorganisationen med avskrift av handling och biträda organisationen med utredning, som den behöver för nyss angivet ändamål.

19a§ MBL, En arbetsgivare som inte är bunden av något kollektivavtal alls skall fortlöpande hålla arbetstagarorganisationer som har medlemmar som är arbetstagare hos arbetsgivaren underrättade om hur verksamheten utvecklas produktionsmässigt och ekonomiskt liksom om riktlinjerna för personalpolitiken, Lag (2005:392).

(19b§ MBL, Arbetstagare som har utsetts att företräda sin organisation för att ta emot information enligt 19a§ MBL får inte vägras skälig ledighet för att ta emot informationen.)

Mobil version nedan

FAQ -  Anställningsskydd

LAS, eller Lagen om Anställningsskydd, utgör en central del av arbetsrätten och reglerar anställningsvillkor och anställningsskydd i Sverige. Det är av högsta vikt att arbetsgivare har en grundläggande förståelse för LAS, eftersom det inte bara säkerställer en korrekt hantering av personalfrågor, utan också bidrar till en sund och respektfull arbetsmiljö. Nedan följer vanliga frågor om LAS:

JA, (Provanställning 6§ LAS)   

Normen för alla anställningar blir heltid (4 a§) Om ni vill anställa på deltid är det viktigt att tänka på att ett anställningsavtal alltid avser heltid, om inte något annat har avtalats. Ange därför tydligt i avtalet om det avser deltidsanställning.    

Allmän visstidsanställning ändras nu till särskild visstidsanställning, vilket innebär att om ni har en anställd som varit anställd mer än tolv månader under en femårsperiod så övergår den till att bli tillsvidareanställd.     

Om er anställd under en period haft flera på varandra följande anställningar (av olika typ; särskild visstid, vikariat eller säsongsarbete) övergår även den anställningen till tillsvidareanställning då den sammanlagda tiden överstiger tolv månader (5 a§)   

För att öka förutsägbarheten vid uppsägning p.g.a. arbetsbrist eller personliga skäl finns nu ett krav på ”sakliga skäl”.   Prövningen av huruvida sakliga skäl föreligger utgår från om den anställde tillräckligt allvarligt brutit mot anställningsavtalet, vilket ses över genom en helhetsbedömning utifrån praxis.   

Om bedömningen blir att den anställde har åsidosatt sina skyldigheter behöver ni inte göra en bedömning av dennes intresse av att behålla tjänsten, göra en prognos för framtiden och gällande möjligheten att den anställde struntar i sina åtaganden.   

JA, du som arbetsgivare ska på eget initiativ förhandla med den arbetsorganisation du är bunden till via kollektivavtal. Det gäller även vid förändringar kring arbets- och anställningsförhållande. Om synnerliga skäl finns får arbetsgivaren fatta och verkställa beslut innan förhandlingen är slut (MBL paragraf 11).

Vi kan HR!

Oavsett om du behöver hjälp med en specifik LAS-fråga eller vill ha en övergripande genomgång av ditt företags anställningspraxis, så är vi här för att hjälpa dig. Affärsdrivet och hållbart! Välkommen att kontakta oss!

BOKA KONSULTATION

Vill du komma i kontakt med oss?