Kompetens är den absoluta framgångsfaktorn för lönsamma bolag med sund tillväxttakt.

Arbetar ni strategiskt med kompetenshantering i er verksamhet?

Kompetenshantering står idag högt på agendan i de flesta framåtlutade företag, efter ett par år med stora omställningar på arbetsmarknaden och ett pressat läge med konkurrens om kandidater och talanger. Det finns numera en insikt kring att lärande och kompetensutveckling är ett nyckelområde för affären oavsett bransch, att ”learning is the new earning” – om det görs på rätt sätt.

För att ni som företag och era anställda ska utvecklas och nå er fulla potential bör arbetet med er kompetenshantering gå hand i hand med verksamhetsutvecklingen. Att reagera och agera på omvärldens svängningar är naturligt i de flesta verksamheter, men ni skulle aldrig arbeta rent reaktivt i er verksamhetsutveckling och ni bör inte heller göra det i er kompetenshantering!

Ni har mål, budget, processer och tar strategiska beslut för att på bästa sätt utveckla och växa i er kärnaffär -med utrymme för att hantera de svängningar marknaden bjuder på. Med samma strategiska grund och arbetssätt i er kompetenshantering står ni bättre rustade för marknadens svängningar, skapar tydliga successionsplaner vid kompetensbortfall, samt gladare och friskare anställda.

Visste du att det finns ett samband mellan gedigna kompetensinsatser och lägre sjukfrånvaro på en övergripande företagsnivå?

Kompetensarbetet behöver alltså vara strategiskt, målinriktat och väl förankrat i företagets värderingar, vision och verksamhet. Det kan vara roligt att erbjuda de anställda kurser i ledarskap, retorik, self-management eller er branschs senaste fluga (och det kan vara uppskattat av de anställda) men i kompetenshänseende behöver det inte nödvändigtvis vara rätt investering för just er verksamhet.

Det strategiska arbetet bör därför ha sin utgångspunkt i en behovs- och omvärldsanalys för att belysa de utmaningar verksamheten står inför. Genom denna analys kan ni sedan identifiera er målbild och göra en gap-analys mellan ert nuläge och målbild. Först därefter har ni rätt förutsättningar att agera på rena lärandeinitiativ med en strategisk infallsvinkel, och undvika den klassiska fallgropen att reagera först efter ett kompetensbortfall är ett faktum.

Hur ser det ut för er? Agerar ni reaktivt eller proaktivt i er kompetenshantering? Är kompetens ett centralt verktyg för er strategi framåt?

Vill du veta mer om hur du gör din kompetenshantering till ditt viktigaste verktyg? Ladda ner vår checklista på hur du startar upp ert strategiska kompetensarbete. Behöver du rådgivning eller stöd av våra professionella konsulter, varmt välkommen att kontakta oss.

Ladda ner checklista

Vill du komma i kontakt med oss?