En Guide för ett systematiskt arbetsmiljöarbete

Idag den 28 april uppmärksammar vi världsdagen för arbetsmiljö.

Temat för i år är att en säker och hälsosam arbetsmiljö är en grundläggande princip och en rättighet på arbetet.

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete i organisationen förebygger tillbud och olyckor samt skapar bättre förutsättningar för medarbetarnas psykiska och fysiska hälsa.

Enligt lag ska alla arbetsgivare ha riskbedömning och handlingsplan skriftligt. Arbetsgivare med minst tio arbetstagare ska även ha arbetsmiljöpolicy, rutiner, fördelning av arbetsmiljöuppgifter och uppföljning av arbetsmiljöarbetet skriftligt.

guide arbetsmiljo

GUIDELINE

1. Undersökning

Undersök arbetsmiljön – Vilka arbetsmiljörisker känner ni redan till i er verksamhet? Använd den kunskapen för att bestämma hur de fysiska, organisatoriska och sociala arbetsförhållandena ska undersökas. Exempel på undersökningsmetoder är medarbetarsamtal, enkät om arbetsklimat, skyddsrond och bullermätning.

Utred ohälsa, tillbud och olyckor – Utredning görs med syftet att det inte ska hända igen. Genom att rapportera tillbud kan ni få syn på tidigare okända risker och det ger större möjlighet att åtgärda riskerna innan någon blir sjuk eller skadas på grund av arbetet.

2. Riskbedömning

Gör en riskbedömning – Med undersökningarna som underlag går det att bedöma var det finns risker. Nästa steg är att bedöma hur allvarlig varje risk är. Riskbedömningar ska ni också göra inför att något ska förändras i verksamheten. Det kan vara till exempel omorganisationer eller ombyggnationer.

3. Åtgärder

Genomför åtgärder – Åtgärder behöver genomföras på olika sätt beroende på vilken risk som har upptäckts. Det kan vara ändringar i organisationen, utbildning och nya skyddsanordningar och så vidare. I Arbetsmiljöverkets olika föreskrifter finns krav på vad som ska uppfyllas.

Ta fram en handlingsplan – Åtgärda risker direkt om det är möjligt, och skriv ned vad som gjorts. Om det inte går, gör en handlings[1]plan som beskriver vilka risker som finns, hur de ska åtgärdas, vem som ska göra det och när det ska vara klart.

4. Kontroll

Kontrollera genomförda åtgärder – Kontrollera alla typer av åtgärder som ni har genomfört så att de har fått önskad effekt. Om åtgärderna inte har hjälpt, eller om de har skapat nya risker, behöver ni göra en ny undersökning och besluta om nya åtgärder. Om de planerade åtgärderna inte är genomförda behöver ni fundera på varför de inte är det, och vilka risker det har inneburit. Ni behöver också uppdatera handlingsplanen. Värdera arbetsmiljöarbete.

 

KÄLLA: Arbetsmiljöverket

Behöver ni hjälp med arbetsmiljöfrågor eller behöver ni HR-kompetens?

Vi erbjuder konsultlösningar, HR Rekrytering och HR Business Support för affärsdriven och hållbar HR.

Kontakta oss
Publicerad 28 april 2023

Dela inlägget

Vill du komma komma i kontakt med oss?