EU-direktivet CSRD med standarden ESRS kommer att påverka många.

PeopleProvide tog ett snack med Mikael Salo, grundare och vd på Scandinavian State of Sustainability AB inför vår utbildningsdag om hållbarhet och ESG den 10 maj, där han är kursledare.

Varför jobbar du med det du gör?

För att det är meningsfullt, intressant och kritiskt för såväl planeten, samhället och näringslivet. Jag har alltid varit intresserad av miljö och hållbarhet och läste till civilingenjör i industriell produktion och miljömanagement på KTH. Efter det jobbade jag nästan i 15 år som chefredaktör för Miljöaktuellt som 2016 blev Aktuell Hållbarhet. För 1,5 år sedan kände jag att det var dags för nya utmaningar, startade eget bolag och tog ett uppdrag som hållbarhetschef på ett mindre börsnoterat bolag samtidigt som jag fortsatt har uppdrag för Dagens industri-gruppen samt som kursledare, föreläsare och moderator.

Vad kommer förändras den närmsta tiden inom hållbarhet?

Massor! Förutsättningarna för näringslivet förändras radikalt de kommande åren. Vi har påbörjat en omställning där samhälle och näringsliv måste förhålla sig till många nya starka förändringskrafter.

Vilka är det?

Den pågående klimatkrisen som manifesteras i stora negativa klimateffekter är en. Globala och nationella hållbarhets- och klimatmål är en annan. Rysslands krig i Ukraina och energikris en tredje. Ny ambitiös EU-reglering inom hållbarhetsområdet som gör finanssektorn till en katalysator för omställning en fjärde.

Framför allt är det EU-direktivet CSRD med standarden ESRS som kommer att påverka många. I praktiken kräver den att företag ska redovisa sin ESG-prestanda enligt en mycket specifik standard där hållbarhetsaspekter som miljö, klimat, social hållbarhet och bolagsstyrning ingår.

Hållbarhet får samma status som den finansiella redovisningen och ska inkluderas i årsrapporten. Dessutom ska den genomgå en granskning av revisorer. Det är ett enormt skifte eftersom ESG-prestanda har påverkan på varumärke, arbetsgivarvarumärke och aktieägarvärde. Finansmarknaden och andra intressenter kommer på ett helt nytt sätt att bedöma och utvärdera företag utifrån deras hållbarhetsarbete.

Kommer alla bolag påverkas?

Ungefär 50 000 bolag i Europa påverkas direkt. Men många fler indirekt eftersom många små och medelstora företag är underleverantörer till stora bolag som kommer att kräva ESG-information. Det finns en tidsplan för hur implementeringen kommer att gå till. De bolag som idag omfattas av hållbarhetsredovisningslagen blir de som först för verksamhetsåret 2024 ska börja redovisa enligt den nya standarden. Sedan ska stora, men inte börsnoterade bolag, följt av mindre börsnoterade bolag.

Hur påverkar det här företagen i praktiken?

Det här kommer att kräva både ny kompetens och att bolagen skjuter till resurser. Enligt Eus expertmyndighet kommer det för ett medelstort bolag att kosta ungefär tre miljoner kronor i implementering och tre miljoner kronor årligen att efterleva direktivet. Det innebär också att företag på ett helt nytt och mer omfattande sätt behöver jobba med hållbarhet.

Hur ska man som företag förbereda sig?

Redan nu måste företag förstå de nya kraven och vad de innebär i praktiken. Företag behöver göra ett omfattande strategiskt arbete som inkluderar dubbel väsentlighetsanalys, scenarioanalyser, omställningsplaner och bedöma vilka finansiella effekter som hållbarhetsfrågorna får.

Företag behöver alltså engagera och förbereda sin organisation i både det strategiska och praktiska. Styrelse, ledningsgrupp och hållbarhetschefen, om organisationen har en sådan anställd, får ett stort ansvar. Ekonomichefen som ansvarar för årsredovisningen blir en nyckelperson i detta, men även HR eftersom det nya direktivet kräver information om hur företaget arbetar med social hållbarhet, och i det inkluderas företagskultur, medarbetare, jämställdhet, inkludering, mångfald, motverkande av diskriminering, working life balance, och så vidare.

Hur långt har bolagen kommit i det här arbetet?

Det mesta är ju nytt för alla och det pågår ett intensivt arbete med att tolka och förbereda sig för de nya lagkraven. Men många bolag med tydliga ESG-ambitioner och klimatmål i linje med Parisavtalet har absolut ett försprång. Jag ser att de redan nu att bolag i framkant förbereder sig genom att anställa ESG-chefer och höja kompetensen i sina organisationer.

Men det finns många som idag inte förstår vad de nya kraven och förväntningarna innebär och det finns en risk att de blir tagna på sängen. Hygiennivån för hållbarhet kommer öka snabbt och markant och det är en stor affärsrisk att ignorera detta. Många företag behöver kompetensutveckla, rekrytera en hållbarhetschef eller tillskriva nytt ansvar till någon i organisationen, exempelvis HR eller ekonomichef.

Exakt hur de nya kraven ska hanteras blir upp till bolagen själva att besluta om. Men direktivet och standarden, som beslutas om i sommar, är tydliga i vad som gäller.

Det blir ett stort, stort skifte, och hållbarhet är på väg att bli lika viktigt som det finansiella, avslutar Mikael Salo, vd på Scandinavian State of Sustainability AB.

Anmäl dig till vår hållbarhetsutbildning den 10 maj, unikt anpassad för dig som är VD, CFO eller arbetar med HR.

Utbildningen ger dig en överblick över de stora förändringskrafter vi står inför och hur ni som företag kan och bör agera för att hantera nya CSRD-lagen för att möta upp de nya kraven.

Du kommer också att få insikt i vilken ny och viktig roll som HR-funktionen kommer att spela i framtidens hållbarhetsarbete.


Dela inlägget