Ohälsa av den psykiska varianten kan uppstå av många skäl, vissa mer möjliga för en arbetsgivare att påverka än andra.

Instruktionerna för vad som kan, ska och bör göras finns på flera platser men framför allt i arbetsmiljöföreskrifter.

Arbetsgivaren behöver ge förutsättningar för sina medarbetare att utföra arbetet utan risker för ohälsa. Krav och resurser i balans är en grundläggande och viktig förutsättning. Om obalans och hög arbetsbelastning varar över en längre tidsperiod är risken att den blir ohälsosam.

Här listar vi några punkter som ni förslagsvis bör rikta er uppmärksamhet mot. Förutom att de ingår i arbetsgivarens skyldigheter så ligger det även i ett företags direkta intresse.

Samtliga av dessa punkter är identifierade både som centralt kopplade till grundläggande mänskliga psykologiska behov, men också som återkommande bovar i samband med psykisk ohälsa på arbetsplatser. När dessa behov är tillfredsställda så uppstår bland annat motivation, resistens mot stress och många andra positiva effekter.

 

Enligt arbetsmiljöföreskrifter så ska alla arbetsgivare säkerställa att deras anställda bland annat känner till;

1. Vilka arbetsuppgifter som ska utföras. Så att arbetstiden ägnas åt rätt saker.

2. Vilket resultat som ska uppnås med arbetet och om det ska göras på ett visst sätt. Så man vet vad arbetet går ut på i syfte att åstadkomma kvalitet i leveransen.

3. Vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras när prioriteringar behöver göras. I syfte att man själv ska kunna avgöra att rätt saker görs utan att hela tiden behöva fråga.

4. Vem man ska vända sig till för att få hjälp och stöd för att utföra arbetet. I syfte att själv kunna skapa samarbeten och nätverk som ökar produktiviteten.

 5. Vilka befogenheter man har rörande dessa punkter. I syfte att kunna hålla sig inom de ramar som företaget etablerar och korrekt eskalera viktiga frågor till ansvarig.

När verkligheten återspeglar motsatsen så uppstår i många fall ohälsa. Att inte veta vad som förväntas av en på arbetet är en oerhört stressande situation i sig och kan leda till stresspåslag och i förlängningen kanske även ohälsa och sjukdom. Att skapa tydlighet och förutsägbarhet i arbetet är alltså i sig direkt hälsofrämjande – det vill säga förebygger ohälsa, något som åligger alla arbetsgivare.

 

Genom en upparbetad tydlighet och gott ömsesidigt förtroende kopplat till dessa punkter så;

  • slipper ni onödiga missförstånd och friktion mellan chefer och anställda
  • får mer motiverade anställda med högre produktivitet
  • lägre sjukfrånvaro
  • högre compliance, ”job-satisfaction” och ”retention-rate” (och därmed sänkta rekryteringskostnader)

Behöver ni HR-kompetens?

Vi erbjuder konsultlösningar, HR Rekrytering och HR Business Support för affärsdriven och hållbar HR.

Kontakta oss

Dela inlägget